ADÓ 1+1 %

lorinc.gif (12549 bytes)

H-1181  Budapest,  Szervét Mihály tér   1. 

(Kőbánya-Kispest metró állomástól a piros 136 E  körjáratú busszal az 5. megálló)

PESTSZENTLŐRINC


2017. eseményei:

Kedves Híveink!

Szeretett Atyámfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket a nyári időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Az alábbiakban a magyarországi unitárius nyári gyermek tábor felhívást olvashatják:

Kedves táborozni vágyó Gyerekek! Kedves Szülők!

Idén a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete országos unitárius gyermektábort szervez. A tábor helyszíne Balatonszepezd, időpontja augusztus 21-27.

Az elmúlt évben különösen színes és sikeres volt az unitárius gyermektábor, mert az ország különböző részeiről érkeztek a táborozók. Szeretnénk ezt a lehetőséget még inkább kihasználni, és tartalmasabbá tenni.

Táborunkba 8-12 éves gyermekek jelentkezését várjuk. A határidő július 31.

Jelentkezni Szabó Csengelénél a 06-70-576-7208 telefonszámon, vagy az elegnecs@gmail.com elektronikus postacímen lehet.

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Budapest, 2017. június 29.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész   


-------------------------------------------------------
MUNOSZ találkozó Pestszentlőrincen 2015. június 6-án       
--------------------------------------------------------
Konfirmációs képek - 2015. június 7.Lelkész:  Szent-Iványi Ilona
Email: pestszentlorinciunitarius@gmail.com   
Cím:  1181 Szervét Mihály tér 1. 

Istentiszteletek minden vasárnap és ünnepnap  11. órától

 
pestltemplom.jpg (30539 bytes)Egyházközségünket az alábbi bankszámla számra befizetett adományaikkal tudják támogatni.
Bankszámla tulajdonos:
 
Pestlőrinci Unitárius Egyházközség
OTP Bankszámla száma:
 
11708001-20068561
Adományaikat előre is köszönjük.


Események 2013-ban 
Megtartott események 2012-ben

Unitárius ifjúsági műsor, 2012. június 17. - M1 - Pestszentlőrinc


2
Képet a 2011. október 30-án tartott Halottak napi istentiszteletről

 


Nagyobb térképre váltás 


Eseménynaptár


2012

 

templom.jpg (11339 bytes)

templom1.jpg (11696 bytes)

csillar.jpg (20144 bytes)

urasztal.jpg (17893 bytes)

Az Egyházközség története

 

1914. június 28.-án tör ki az első világháború, amelynek Magyarországra nézve tragikus befejeződése az 1920. június 4.-én aláirt Trianoni Békeszerződés, amikor az  utódállamok kisajátították vagy menekülésre kényszeríttették az állami alkalmazottak jelentős részét.. A váratlan roham nyomán nehéz helyzet teremtődött az országban, de főként Budapesten. A menekülteknek meg kellett ismerkedniük a vagonlakással, az alkalmi munkával, sőt a munkanélküliséggel is. Ezek az események Pestszentlőrincet is sújtották, de egy véletlen adottsága révén a nagyközség elöljárósága  hozzá tudott járulni a letelepítési probléma megoldásához.

1916-ban a dr. Lipták és Társa Építési és Vasszerkezeti Gyár Rt. településünkön egy külön lőszergyárat létesített, amelyet kőfallal vett körül. Ezt a területet a Népjóléti Minisztérium a menekültek részére adta át lakásgondjaik enyhítésére s "állami telep" néven maradt fenn 1977-ig. A menekültek nemcsak erdélyiek és unitáriusok voltak. Jöttek a Felvidékről, a délvidékről, unitáriusok és nem unitáriusok. A közös sors összekapcsolta őket és a  lakók szorgalma, összefogása kedves kisvárost varázsolt az egykori gyártelepből.

Az unitárius lelkészi munkát: istentiszteletek tartását, a hitoktatási feladatokat a budapesti egyházközség lelkészei végezték.

1928-ban új, fiatal hitoktató, Pethő István került Budapestre Erdélyből. Munkaterületéhez az állami telep is hozzátartozott. Elhivatott embernek mutatkozott, mindennel foglalkozott, ami hivatása teljesítésében segítette. Mint lelkész összefogta kis létszámú gyülekezetét. Biciklijével rendszeresen látogatta a hatalmas területet, valamelyik éppen ráérő kerékpáros hívének kíséretében. 7-8 helyen tartott rendszeresen istentiszteletet. Mint ifjúsági vezető cserkészcsapatot alakított, szervezte az egyetemi ifjúságot.

Pestszentlőrinc egy kultúrházzá előléptetett barakk nedves termébe jártak istentiszteletre s ott tartottak időnként családi összejöveteleket. De a vágy egyre nagyobb volt egy templom után. Az építéshez azonban nem volt meg a fedezet. 19.000 pengő költségelőirányzatból alig 1.800 pengő állott rendelkezésükre. Természetesen az építés kezdéséhez az engedélyt sem kapták meg. Viszont már nem várhattak tovább. Szerencsére a belügyminisztérium átengedett egy 10x10 méteres barakképületet templomcélra. Máthé Géza építészmérnök díjtalanul elkészítette a terveket. A többit elvégezte a gyülekezet. Az egyik szomszédos gyár területén megvettek egy összedűlt műhely épületet, mely a gyár terjeszkedési terveinek útjában állott. Odaadták 200 pengőért. Ingyenes közmunkával kitermeltek belőle 45.000 darab nagy méretű téglát és leszállították a kis épület mellé. Az ezt követő eseményekről így ír a gyülekezet lelkésze, Pethő István: "Ami ezután következett, az a hatvan székely család csodát érő legendája volt. Mintha életünkben Istenországa feszítette volna hatalmas erőit. Megcsattogtatta fenséges szárnyait a lelkesedés. A lassan ébresztgetett öntudat kiosztotta a munka eszközét kicsinek és nagynak. Kezdetét vette az egyik legszebb istentisztelet... Suhannak az ásók a drága magyar földben. Csattog a kalapács. Sikolt a fűrész. Pattognak a fehér mész szemecskék a vízben. Kézből-kézbe repülnek a téglák. Formálódnak a gerendák. Nőnek a vastraverzek. És ezt az imádságos igyekezetet templomi egységbe fogja össze egy megértett gondolat: amit az építő munkából a hívek végeznek el, az nem kerül pénzbe."

Segítettek a nyugdíjasok, aktív dolgozók, aki tehette akkor vette ki szabadságát. "Látni azt, hogy a kis egyházközség minden tagja a megpattanásig feszült odaadással és valami leírhatatlan szent vágyódással napestig dolgozik és velük együtt Isten iránti alázatos hálával reámosolyogni minden egyes fölrakott téglára, érezni fokról-fokra a beteljesült örömet.  Fölér ez a még szebb prédikáció megnyugtató ajándékával is. Költségvetésünk tételeit így dolgoztuk le anyagi erőink színvonalára. És a közös munkában így egyszerre két templomot építettünk. Azt az ég felé emelkedő drága épületet, amely hajlékot adott zsoltárainknak és imádságainknak és egy lelki épületet is, amely belül lakozik a falak között és élettel tölti meg, áldozatkész és alázatos emberi élettel az Istenházát és a templom falain kívül is egységbe fogja a híveket.

1935. október 3.-án volt az alapkőletétel. Február 19.-én volt az első istentisztelet a belül kész, de kívül még vakolatlan templomban. Április16.-án megkezdik a gyülekezeti ház és tanácsterem építését. 1936. Június 17.-én,   felszentelik a teljesen kész templomot és a hozzáépített gyülekezeti termet.

Amikor az épület elkészült, a berendezés következett. A padokat, a szószéket, az úrasztalát hozzáértők készítették. A templom padjait, csillárjait, a szószék faburkolatát Damonkos Albert műbútorasztalos presbiter készítette. Az első kis harmóniumot a Kispesti lakosú Czirmay György harmóniumkészítő presbiter készítette.

Megindult egy eredményes egyházi élet. A második világháború korai eseményei, a bombázások, sajnos nagy törést okoztak az egyházi életben. Az élet, a sok bánat, veszteség után lassan megindult. Minden család számot vetett: ki maradt meg, ki vett vándorbotot a kezébe? A gyülekezet a háború után újra talpra állott. Ismét sokan Erdélyből elszakadva itt találták meg az otthonukat, a baráti szeretetet. A háborús idők miatt a még hiányzó lelkeket hívó harang hiányzott csak.

1948-ban Pethő István lelkészünk kisebbik fia súlyos betegségben szenvedett. A lelkészi család megfogadta, hogy gyermekük felépültével hálából harangot ajándékoz a templomnak. A szószéki kihirdetést tett követte. A gyülekezet is megkezdte a gyűjtést. Így közös összefogással a harang elkészült. A harangot méltó nagy ünnepléssel 1949 nyarán avattuk fel.

A templomépítő Pethő Istvánt, - Huszti János, László Andor lelkészek követték, majd Jakab Jenő lett a gyülekezet lelkésze egészen 1995-ig, nyugdíjba vonulásáig. Ekkor Rázmány Csaba lett a gyülekezet lelkésze, aki 2000-ig eredményes, egyházépítő munkát végzett. Őt követte Szász Adrienne lelkésznő 2009. január 31-ig.

2011. októberétől a gyülekezet Szent-Iványi Ilona lelkésznőt választotta meg lelkészének.

 

lortempl.jpg (22784 bytes)

 


Első mentés dátuma: 2000. január 9.
Utolsó frissítés dátuma:
2017. július 01.

© 2000. Minden jog fenntartva.