A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség
története és temploma


A reformáció óta jelen van az unitarizmus a Nagyalföldön is. Ismeretes, hogy Karádi Pál vezetésével Temesvár központtal új püspökség is alakul a kolozsvári mellé, amelyik e tájak unitáriusait fogja össze és gondozza. A történelem mostohasága pusztulásra ítéli, előbb a Báthoriak restaurációja, majd a protestánsok térhódítása, de kiírtani nem tudja teljesen. Átéli a sok nehéz korszakot és megéri az 1848/49-es forradalom elismertető törvényeit. A 19.század második fele felvirágzást hoz, sok új - előbb szórványos, majd önálló - gyülekezet alakul. A lendületet a nagy egyházak kemény támadása töri meg, de így is megmarad néhány erős gyülekezet, amelyek némelyikét csak a kommunizmus tud szinte teljesen tönkretenni.

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközséget is az unitárius eszmék hatása hozza létre. Egy papválasztás körüli villongás a 20. század elején arra indít mintegy 150 jómódú gazdát, hogy kiváljanak a nagy református gyülekezetből és 1902-ben megalapítsák az unitárius gyülekezetet, unitárius beszolgáló papot hozván. Majd erdélyi lévita tanítóval erősítik a gyülekezetet. 1903 őszére már fel is építik gyönyörű stílusú templomukat és Ferencz József erdélyi püspök fel is szenteli. 1911-ben tornyot is emelnek a templom bejáratához. A háború előtt és után szép harangokat öntetnek. Közben felekezeti iskolát hoznak létre egy paplaknak megvásárolt régi épület egyik részében, amely egészen az államosításig szép munkát végez.

A két háború között visszaesést jelent egy kommunista beállítottságú pap tevékenysége, akit aztán az Egyház eltávolít. A második világháború után ismét fellendül az élet egészen az erőszakos kolhozosításig, amikor is a tehetősebb gazdákat elűzik, vagy megnyomorítják életüket. A 60-as évekre szinte kihal a gyülekezet, temploma, paplakja romlik, a lelkészek csak beszolgálnak, temetgetni járnak, nincs keresztelés, konfirmálás, esketés vagy csak elvétve. A rendszerváltás papot is hoz és megindul a talpraállás.

Ma Egyházközségünk Egyházunk egyik legelevenebb gyülekezete. Szinte minden évben van valami nagyobb ünnepség. Konfirmálásokkal egybekötött emlékmű avatások (honfoglalás, aradi 13) és évfordulós megemlékezések. Többet kereszteltünk 10 év alatt és konfirmáltunk, mint a megelőző 35 évben összesen. 200-nál több temetési szertartást végeztünk, mert szeretik a mi egyszerű, érthető, vallható és vállalható hitelveinken alapuló szertartásainkat. Jó hírnevet, elismerést szereztünk megyeszerte közösségünknek, sokszor írnak rólunk, sok helyre hívják szolgálni a lelkészt, akit az ezredfordulón az Egyház püspök helyettes főjegyzővé választott eddigi munkája elismeréseként.

     

nagyharang                                                      kisharang

Szórványmunkánk eredményeként Gyulán újjáalakult a szórványgyülekezet, ahol életerős munka folyik. Most kaptunk egy ideiglenes, de szép, imateremnek szolgáló helyiséget. Gyula és vidéke unitáriusai szívesen kapcsolódnak be gyülekezetünkbe. Erdélyben testvéregyházközségünk van, ahova gyakran eljárunk és jönnek időnként a Nyárádszereda-Jobbágyfalvi gyülekezet hívei is hozzánk. Ugyancsak van testvérgyülekezetünk a kanadai Olindában is, amellyel szintén szívélyes a kapcsolatunk. Minden vasárnap délelőtt van istentisztelet templomunkban, sok az emlékistentiszteletünk. Gyulán mindig meghirdetett időpontban templomozunk a szokásos nagy ünnepek délutánjain kívül. Időnként a helyi rádióban unitárius imaperceket tartunk.

Gyulán a szórványgondnok háza a Hétvezér utca 6. szám alatt van, ahol K. Romvári Etelka várja az érdeklődőket, de a 06-66-466-586-os telefonon is lehet őt hívni.

Füzesgyarmaton a lelkészi hivatal a Széchenyi utca 77.szám alatt található. Balázsi László lelkész-püspökhelyettes a 06-66-491-894-es telefonszámon érhető el. Ugyanerre a számra várjuk esetleges faxaikat is.

Mindenkinek szívesen állunk szolgálatára, hiszen ez a kötelességünk, küldetésünk.


Vissza a címoldalra

© 2000. Minden jog fenntartva.