A Beregi Unitárius Szórvány története

Szellemi ls lelki igény keltette életre az 1970-es évek végén a beregi unitárius ébredést.  1975-1978-ig tartott a kibontakozás.  Felhös Szabolcs vásárosnamányi középiskolai tanár 1975 pünkösdjén Debrecenben  Bajor János lelkész úr közremüködésével megismerkedett az unitárius hitelvekkel. Bereg központjában a vásárosnamányi gimnáziumban terjesztette az unitárius hitet. Egyre több tanitványa játt át a közeli Kocsordra, unitárius istentiszteletet hallgatni. Az akkori hatalom nem nézte jó szemmel ezt a ténykedést. Felhös Szabolcs tanárt elbocsájtották állásából, aki a városi könyvtárban folytatta tevékenységét.

Eleinte 2-3, majd a nyolcvanas évek közepére 8-10 tanitvány tér át és lép be a beregi unitárius szórványba. 1985-re már négy család és 10 ifjú vallja az unitárius hitet. Ekkor választják meg Felhös Szabolcsot szórványgondnoknak. 1985-89-ig a csendes épitkezés folyik. A beregi szolgálatot a kocsordi lelkész végzi. A nyolcvanas évek végére már 10 család tartozik a szórványhoz.

1988-ban a megerösödött szórvány aktivabban bekapcsolódik a beregi közéletbe. Érzödik a rendszerváltozás szele. Életre hivják a Balázs ferenc Beregi Népföiskolát és az MDF Beregi Szervezetét. Mindkét egyesületben a beregi unitárius szórvány tagjai az alapitók. / Baráth Szabolcs, Deák József, Asztalos István, Szabó Gyula, Sánta György, Kovács Károly, Pethö Károly és Felhös Szabolcs /

1989-ben a Magyar Protestáns Közmüvelödési Egyesület vidéki tagszervezeteként Vásárosnaményban a beregi unitáriusok kezdeményezésére megalakult a Kelet-Magyarországi Szabadelvü Protestáns Kör. Az alapitó tagok között debreceni atyafiak is jelen vannak. / Ószabó István, Matkó László, Dusa Lajos /

Kiemelkedöbb rendezvények és események:

1995 után a beregi unitárius szórvány lélekszáma megszaporodott.

1997 telén megalakult a BUNIK /Beregi Unitárius Ifjúsági Közösség / a beregi unitárius szórvány ifjúsági szervezete. A BUNIK aktivan bekapcsolódott az erdélyi kapcsolatok épitésébe. Testvérkapcsolatot alakitottak ki az ODFIE-vel. /unitárius ifjúsági tábor, szinjátszás/.  A Beregi Szórvány kapcsolatot épitett ki a Nagyvárad-Bihar Unitárius Egyházközséggel és a szovátai unitárius presbitériummal.

A klezdeti idöszak 25-30 létszámról a kilencvenes évek végére 60-80 före nött a szórvány lélekszáma.

Minden évben keresztelök, esküvök, konfirmációk és felnött áttérések zajlottak. A régebbi rendezvények közül csak a reformáció ünnepe maradt meg és a Partium folyóirat évenkénti megjelenése folyamatos. Új rendezvény a Dandos Gyula cigányforradalmár október 23.-i megünneplése, a betlehemezés és a cigányfarsang.

Jelenleg a beregi unitárius szórvány létszáma 88 fö.

2002. évtöl a szórványgondnok: Jóni Jenö

A presbitérium összetétele is megváltozott. A családi közösségek éléröl 1-1 presbiter került ki.

A magyar atyafiakat Felhös Szabolcs presbiter képviseli a presbitériumban.

Kiadványaink:

Emléktáblák, emlékoszlopok:

Utcanevek adása:

A  Balázs Ferenc Beregi Népföiskolával és a Protestáns Körrel karöltve életre hivtuk a Balázs Ferenc dijat. A kimagasló unitárius szellemiségü tevékenységeket jutalaztuk vele. Eddig öt alkalommal osztottuk ki e megtisztelö dijat /1988-2003 között/.

A nemzetközi Váci Mihály szavalóversenyen is öt alkalommal osztottuk ki  három kategóriában a Balázs Ferenc különdijat /kisiskolás, felsös, gimnazista/. A jutalmak: Balázs Ferenc bronzérem, emléklap, könyvjutalom.

Egy másik dij, amelyet Iván László biblikus unitárius lelkész születésének 100. évfordúlójára alapitottunk 2000.-ben. Eddig Nyitrai Levente búcsúzó kocsordi lelkész kapta 2001-ben és Balázsi László püspökhelyettes lelkész 2002-ben.

Összeálitotta:  Felhös Szabolcs