2016. eseményei - Magyarországi Unitárius Egyházkerület

 
János Zsigmond Emlékkonferencia

2016. november 19-én nagy sikerű János Zsigmond Emlékkonferenciát szervezett a Budapesti Unitárius Egyházközség. A konferenciát a Reformáció Emlék - bizottság támogatta. A helyszín a Nagy Ignác utcai gyülekezeti terem volt. A rendezvény fő szervezője Kászoni-Kövendi József lelkész volt, a Szegedi Tudomány egyetem Magyar Irodalmi Tanszéke professzorával, dr. Balázs Mihállyal együttműködve. Az előadók nagyrészt a tanszék hallgatói és doktoranduszai közül kerültek ki, de az egyik előadást dr. Kovács Sándor, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára tartotta. Az előadások az unitarizmus történetének egyes momentumait dolgozták fel, igen tartalmas és érdekes formában. Részletes információkat kaptunk a 17. század unitárius prédikációiról, énekes könyveiről, a hitvitákról. Dr. Kovács Sándor előadásában megismerhettük, milyen gazdag Dávid Ferenc bemutatása az ábrázoló művészetekben, annak ellenére, hogy hiteles rajz vagy festmény nem készült róla életében. Körösfői Kriesch Aladár képe jelentette a „modellt” a többi művész számára is. A képeken szereplő alakok többnyire a megrendelő püspököt és a környezetében élő személyeket ábrázolták. Az előadások révén más szemmel nézünk énekeskönyvünkre is, melynek szövegei - tulajdonképpen természetes módon - az unitárius hitvallást tükrözik. Más egyházaktól – pl. a reformátusoktól – átvett énekeknél a szövegeken több helyen változtatást kellett eszközölni, hogy megfeleljenek az unitárius vallásnak, megtartva a dallamot és a rímeket. Erre a nem könnyű feladatra több példát is kaptunk az egyik előadásban. A prédikációkról és a hitvitákról szóló előadások megvilágították számunkra a korabeli nép általános gondolkodását, a prédikátorok egyéniségét, a más vallásokhoz meglévő különbségek korabeli jelentőségét. A mintegy két órásra tervezett ebédszünetben az éhes szájak hamar elfogyasztották a szendvicseket és az üdítőket. Miközben néhány távolabbról jött résztvevő a környékbeli Budapesttel ismerkedett, a Gyülekezeti teremben Kászoni-Kövendi József vezetésével tartalmas spontán beszélgetés bontakozott ki a részt vevő érdeklődők és az előadók között. A beszélgetésbe értékes gondolatokkal kapcsolódott be dr. Keserű Gizella, a szegedi egyetem oktatója. A kérdések és a vélemények ugyancsak nagyban segítettek abban, hogy önmaguk és egymás számára is tisztázzunk az unitárius vallás né - hány alapvető felfogását, másrészt a más országokban (pl. Anglia, USA, Lengyelország) fellelhető unitárius gyökereket. A konferencia résztvevői ismeretekben gazdagodva és unitárius hitükben megerősödve távoztak az értékes konferenciáról. A még mindig kitartó hívek és előadók egy közös vacsora keretében érté kel - ték az elhangzottakat és kapcsolódtak ki az egész napi koncentráció után. A presbitérium keresi a módját az előadások szélesebb körű ismertetésének, a bő egyórás közvetlen beszélgetés folytatásának.
A rendezvény teljes programja a következő volt:
10.00 – Megnyitó Dr. Balázs Mihály, az SzTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékének professzora
10.15 – Varga Réka: Néhány bibliai hely a Pécsi Disputában
10.45 – Dr. Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja az ábrá- zoló művészetekben
11.15 – Lovas Borbála: Enyedi György prédikációi és a 16-17. századi unitárius prédikáció irodalom
12.15 – Hevesi Andrea: A 17. századi unitárius gyü le ke - ze ti énekes könyvek
12.45 – Túri Tamás: Hagyományok találkozása: Egy 17. századi prédikáció ciklus (Cocionesvetustaeex Apoca lyp si) dogmatikai nyitottsága
13.15-15.00 – Ebédszünet
15.00 – Molnár Dávid: Az unitárius nyomdászat a 17. században
15.30 – Balogh Judit: Unitáriusok a Székelyföldön a 17. század második felében
16.00 – Hoffmann Gizella: Az Erdélyi Unitárius Egy ház történetének keletkezéstörténete új megvi lá gí tás ban ( A 3. és 4. Continuator, Kozma Mihály és Koz ma János Histó - ri ája alapján)
16.30 – Újlaki Réka: Identitás a székely szombatosok korai szövegeiben
17.30 – Záróvacsora
 
2016. 10. 18. Unitárius magazin - 2016.10.16-i adás, MTVA


 
80 éves a Pestszentlőrinci unitárius templom


80 év nem nagy idő a történelem lapjain, de mér földkő egy gyülekezet életében. Határkő, amely megállásra, visszatekintésre késztet. Hajdan hihetetlen akarás, lelkesedés és példás összefogás során épült meg a pestszentlőrinci unitárius templom. A közösség minden tagja hozzájárult ahhoz, hogy Isten dicsőségét hirdethesse ez a számunkra is oly fontos hajlék. Csodálatra méltó elődeink hite és kitartása, ahogy tégláról téglára küzdöttek, de a legnehezebb pillanatokban is tudták, hogy „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31)
Egyszerre épült két templom. Az ég felé emelkedő épület, amely hajléka az imádságnak és „egy lelki épület is, amely belül lakozik a falak között, és élettel tölti meg, áldozatkész és alázatos emberi élettel az Istenházát, és a templom falain kívül is egységbe foglalja a híveket.” (Pethő István).
Ez az egység pedig a 80 év sok viszontagsága, tűrése, szenvedése ellenére is megmaradt. Sok örömöt, reményt, lelki gazdagságot élhetett meg ez a kis gyülekezet. Története tükör a jelennek és a jövőnek is, mivel kiderül, hogy egy-egy időszak szereplői, a kisemberek épp úgy, mint a vezető pozícióban lévők, hogyan sáfárkodtak a rájuk bízott javakkal. Istené a dicsőség, hogy gyülekezetünk azóta is fejlődik, növekedik. Az Istennek való hálaadás után talán a legtöbb, amit köszönetként ígérhetünk az az, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy a kapott jó példát megőrizzük és tovább is adjuk.
Szász Adrienne

Forrás: Unitárius Élet 2016. száma  pdf

Az ünnepségről készült televíziós műsor az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.mediaklikk.hu/video/unitarius-magazin-2016-07-24-i-adas/

Fényképek a 80. ünnepségről:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242051192471966&set=pcb.1070338303014369&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154268254244339&set=oa.1069792616402271&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242051292471956&set=pcb.1070338303014369&type=3&theater

  
 
2016. 09. 07. UNOSZ konferencia és közgyűlés, 2016 - Élő egyház, 2016. szeptember 6.


 
Nemzetközi Unitárius és Univerzalista találkozó
ICUU tanácsülés és konferencia 2016. július, Elspeet – Hollandia


A mennonita közösség gyönyörű erdei vallási konferencia központjában rendezte meg a Nemzetközi Unitárius és Univerzalista Tanács az idei közgyűlését és konferenciáját, Hollandiában, 2016. július 17-22. között. A találkozón 144 részt vevő gyűlt össze, a világ számos pontjáról. Egyházkerültünket a tanácskozáson Kászoni József helynök, Elekes Botond főgondnok (ők szavazati joggal), valamint dr. Szent-Iványi Ilona jegyző és Máté Ernő közügyigazgató képviselték. Az erdélyi egyházrészből tízen érkeztek. Két évvel ezelőtt ez a szervezet Gyerő Dávid kolozsvári főjegyzőt választotta meg elnökének, akit júliusban újraválasztottak. Az első két nap a közgyűléssel kezdődött, ahol el - hangzottak az éves beszámolók, elnöki, igazgatói, pénzügyi, program, stb. Az egyik legfontosabb téma az ún. „Mission Statement” újra fogalmazása volt. A szervezet 21 éve alakult, a megalakuláskor az alapítók megfogalmaztak egy Alapító Okiratot. Most a delegáltak meg - vizsgálták, hogy szükséges-e ennek újra fogalmazása. A szervezet életében jelentős változás történik, hisz Steve Dick, volt londoni unitárius lelkész, aki először főtitkár, majd igazgatója volt a nemzetközi szer vezetnek ebben az évben nyugalomba vonult. Utódja Sara Ascher, amerikai unitárius lelkész lett, aki szintén fő ál - lásban szervezi tovább a találkozókat és vezeti a szer vezetet. A megnyitó előadást Klaas van Egmond, Holland tudós tartotta, aki ismert környezetvédelmi szakember és egyetemi tanár Utrechtben. Előadásában a fenn - tartható fejlődés mellett érvelt és kritikával illette az európai államokat is, hogy mennyire nem veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat. A probléma gyökerét abban látta, hogy a folyamatokat többnyire a materialista, vagy gazdasági szemlélet uralja. Szemléleti változásra van szükség, - hangsúlyozta. Minden reggel áhítattal, istentisztelettel kezdődött, ezek közül kettőt szeretnék kiemelni. Az egyiket, a nemrég megválasztott London Hampstead unitárius gyülekezet fiatal lelkésznője tartotta, aki gyönyörű ének hangjával és spirituális imájával érintette meg lel kün ket. A má sik lelkileg sokat nyújtó reggeli áhítaton Major László, datki unitárius lelkész szolgált, aki az el múlt év ben Berkeleyben a Starr King unitárius főiskolán tanult. A konferencia során a különböző témákat kisebb csoportokban, ún. workshopokon vitatták meg a részt - vevők. A gyönyörű környezetben lehetőség volt reggeli bicikli túrákra, sportolásra, esténként meg közösségi összejövetelek, beszélgetések hozták közelebb egy más - hoz a világ unitarizmusát.

Szent-Iványi Ilona

 
IARF európai és közel-keleti regionális konferencia 2016

2016. augusztus 22-25 között a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének négy elnökségi tagja részt vett az IARF (International Association for Religious Freedom – Nemzetközi Szervezet a Val - lás szabadságért) Tetovóban (Macedónia) szervezett regionális konferenciáján. Név szerint Kászoni Kövendi József püspöki helynök, dr. Szent-Iványi Ilona egyházkerületi jegyző, Dr. Barabássy Sándor egyház - kerületi felügyelő gondnok, illetve jómagam mint egyházkerületi közügyigazgató. Az IARF a világ legrégibb vallásszabadságért küzdő nemzetközi egyesülete, 1900-ban alakult meg Boston - ban. A személyek és közösségek szabad vallásgyakorlás - hoz és lelkiismerethez való jogaiért szállt síkra. Ma elsősorban a felekezetközi, vallási párbeszédet elősegítő szervezetként tartják számon, tagjai között a keresztények mellett buddhisták, sintoisták és az iszlám követői egyaránt otthon érzik magukat. A konferencia témája a vallási konfliktusok megelőzése volt. A meghívottakat egy nyitott szabadelvű csoport látta vendégül, a bektási muszlim közösség. A bektási ak 2012 óta IARF tagok, Albániában és Macedóniában mintegy ötvenezer tagot számlálnak. A bektásik egy az iszlámon belüli szúfi tarika, azaz iskolai rend követői. Nem sorolják magukat a szunniták közé, inkább a szúfi síita ághoz állnak közelebb. A min - den napi életre vonatkozó iszlám törvényeket szabadabban kezelik, misztikus műveik jelentősen gazdagították a szufi költészetet. A bektásik feladata az Oszmán Birodalomban a janicsárok szellemi-katonai nevelése, valamint a hittérítés volt. Közéjük tartozott Gül Baba, akinek sírboltját a budapesti Rózsadombon találjuk, ahol egykori tekkéje (török szerzetes, dervis kolostor) állt. Számomra, mint pécsi lakósnak külön érdekes, hogy egy másik egykori bektásitekke romjai Pécs fölött, a kolostor után Tettyé-nek nevezett magaslaton állnak. A bektási közösség Tetovóban lévő székhelyén fogad ta a konferencia résztvevőit Hajji Dedebaba Edmond Brahimaj vallási vezető. A beszélgetésből az derült ki, hogy a vallásukban a miszticizmus központi szerepet játszik, történeteken keresztül adnak válaszokat a mindennapi életben felmerülő számos kérdésre, a nemek közötti egyenlőség a vallási gyakorlás során fontos számukra. Nem hiába közelítettek az IARF felé, a konferencia célja nem csak a keresztény és iszlám világ közötti közeledés volt, hanem az iszlám világban való mellőzöttségükből következően a vallási és formális elfogadás, ezen túlmenően pedig a politika által való elfogadás is. Az IARF támogatja őket ebben. A konferencián hollandok, németek, angolok, osztrákok, svájciak stb. vettek részt. A Magyar Unitári - us Egyház részéről négy erdélyi és négy anyaországi unitárius képviseltette magát. Az előadások tartalmasak voltak, a beszélgetések pedig mindenképpen gazdagabbá tették vallásos világnézetünket. A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egy - házkerülete képviselői továbbá vállalták azt, hogy a soron következő regionális konferenciát Budapesten szervezik meg. Külön köszönet dr. Szent-Iványi Ilona az európai keresztény-iszlám párbeszéddel kapcsolatos előadásáért, illetve dr. Barabássy Sándornak azt, hogy fáradhatatlanul levezette az oda-vissza utat.

Máté Ernő

 
Közös gondolkodás a jövőnkről EMMI konferencia, Tihany 2016. június 8-9.

A 2014-ben és 2015-ben Tihanyban megrendezett „Nostra Aetate” konferenciák folytatásaként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága közös gondolkodásra hívta az egyházak vezetőit és szakértőit. Az idén, ahogy az elmúlt években is a konferencián egyházunk két vezetője Kászoni Kövendi József püspöki helynök és Elekes Botond főgondnok vettek részt, valamint vallási-teológiai szakértőként dr. Szent-Iványi Ilona lelkésznőt kérték fel, hogy vegyen részt a panelbeszélgetésen. Az idei program a „Közös gondolkodás a jövőnkről” címet viselte. A panelbeszélgetés vita anyaga, az ENSZ 193 tagállama által elfogadott Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development dokumentumból indult ki.

A konferencia végén a résztvevők egy Nyilatkozatot fogadtak el, melyet az alábbiakban közlünk.

Dr. Szent-Iványi Ilona


NYILATKOZAT
melyet a Közös gondolkodás a jövőnkről – Konferencia az ember és a környezete egységéről című,
2016. június 8-9-én tartott 3. Tihanyi Vallásközi Konferencia résztvevői fogadtak el

Felismerve és elfogadva, hogy
 – a természeti környezet közjó, az egész emberiség öröksége, és mindenki felelősséggel tartozik érte;
 – az emberi létezés három, egymással szorosan összefüggő alapvető kapcsolaton, az Istennel, a felebaráttal és a földdel való kapcsolaton alapszik;
– nem a többi teremtménytől elkülönítve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk a világ többi élőlényével;
– sem a jelenlegi fejlődés, sem a tárgyak és élvezetek puszta halmozása nem elegendő ahhoz, hogy értelmet és örömet adjon az emberi szívnek, (sokan) mégsem érzik képesnek magukat lemondani arról, amit a piac kínál nekik;
– a fogyasztás, a pazarlás és a környezetkárosítás üteme meghaladta a bolygó lehetőségeit; olyannyira, hogy a mostani életmód, mivel nem fenntartható, csak katasztrófákhoz vezethet;
– nem beszélhetünk fenntartható fejlődésről a nemzedékek közötti szolidaritás nélkül;
– már túlléptük a bolygó kizsákmányolásának maximális határát anélkül, hogy megoldottuk volna a szegénység problémáját;
– hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg;

kijelentjük és határozott állást foglalunk amellett, hogy
– meg kell erősítenünk annak tudatát, hogy egyetlen emberi család vagyunk, nincsenek olyan politikai vagy társadalmi határok, korlátok, amelyek megengednék, hogy elszigetelődjünk, s épp ezért nincs hely a közömbösség globalizációja számára sem;
– a megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek;
– közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni;
– törekedjünk az ökológiai egyensúly különböző szintjeinek visszaszerzésére, e szintek pedig: a belső kapcsolat önmagunkkal, a szolidaritás másokkal, a természetes viszony minden élőlénnyel és a lelki kapcsolat Istennel.

 Mindehhez kérjük a Mindenható világosságát, segítségét és áldását!

(Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája alapján; Szent István Társulat, 2015)
 
Közlemény

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egy - házkerülete Képviselő Tanácsa értetlenül áll Gyerő Dávid főjegyző 2016. február 5-én közzétett

A teremtett ember méltóságáért – állásfoglalás Románia alkotmánya 48. cikkelyének módosítása tárgyában c. közleményével szemben. A Főjegyző állásfoglalása közzétételekor kiemelte, hogy egyéni véleményét ismerteti, azonban a közleményben a neve alatt egyházi tisztségét is feltüntette. A közlemény a Magyar Unitárius Egyház kolozsvári központja által működtetett hivatalos honlapján is olvasható.
Eljárásával Gyerő Dávid azt a hamis látszatot keltette az unitáriusok és más felekezetűek előtt, hogy az állásfoglalásban a házasságról kifejtett véleménye az unitárius egyház hivatalos véleményét tükrözi. Az előbbiekre való tekintettel szükségesnek tartjuk a közvéleményt az alábbiakról tájékoztatni. A Magyar Unitárius Egyház főhatóságai a házasság közjogi meghatározásának kérdéskörét mindez idáig formálisan nem vették napirendjükre, ezáltal az egyház bárminemű hivatalos állásfoglalása jelenleg fogalmilag kizárt.
A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyház kerülete Elnökségének, a 2016. február 20-ai gondnok-presbiteri találkozó résztvevőinek és az egyházkerület Képviselő Tanácsának egyhangú és határozott véleménye, hogy a házasság egy férfi és egy nő formális kapcsolatára alapuló szeretetközösség. Ebben a kérdésben az unitáriusoknak a többi keresztény egyházzal azonos az álláspontja.
Mind három testület úgy ítéli meg, hogy a Főjegyző személyes véleményének - ami nem tükrözi sem az unitárius egyház, sem az unitáriusok nagytöbbségének a véleményét - nyilvánossá tétele az egyház szempontjából elhibázott és káros volt.
A Magyarországon élő unitáriusok ahhoz tartják magukat, amit a Szentírás, Magyarország Alaptörvénye, és a dr. Rezi Elek teológiai professzor, az unitáriusok egykori főjegyzője által írt Unitárius Erkölcstan is rögzít: a házasság a férfi és nő egyen - jogúságot biztosító, szabad, életre szóló önkéntes szövetsége.

Budapest, 2016. március 4.

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Képviselő Tanácsa
 

Rádiós Istentisztelet Pestszentlőrincről a Vallásszabadság napján, 2016. január 17-én

http://unitarius.org/mp3/Pestszentlorinc_istentisztelet_2016_01_17.mp3

 
Gondnok-presbiteri értekezletek

A Magyarországi Egyházkerületben 2016. február 20-án, Budapesten a Nagy Ignác utcai egyházközségben került sor megrendezésre a gondok-presbiteri találkozóra.

 
2016. 02. 08. Unitárius magazin - Duna Televízió, 2016. február 7.


 
2016. 01. 25. Hajnali gondolatok - Kászoni Kövendi József, 2016. január 22., Duna World


 
 

Hálás köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik 2015-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át egyházunknak ajánlották fel.
Az SZJA 1%-ának felajánlásáról 2016-ban is hasonlóan lehet rendelkezni.

Amennyiben adója 1%-át egyházunknak kívánja felajánlani, akkor az egyház nevét és technikai számát kell a nyilatkozaton feltüntetnie, az alábbiak szerint:
A kedvezményezett neve: Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Technikai száma: 0200

A második 1% felajánlható az Unitárius Alapítványnak az alábbiak szerint: Unitárius Alapítvány.
A kedvezményezett adószáma: 18052459-1-41

Adója 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház részére történő felajánlásán kívül azt is tisztelettel kérjük, hogy adófizető családtagjai, barátai, ismerősei fi gyelmét is hívja fel és bátorítsa őket arra, hogy az SZJA 1%-át magyarországi unitárius egyházi szervezet részére ajánlják fel. Előre is köszönjük támogatását, amellyel hozzájárul a kárpát-medencei unitárius közösség jövőjének építéséhez, tevékenységének fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.