2015. eseményei - Magyarországi Unitárius Egyházkerület

 
2015. 12. 08. Unitárius magazin - 2015. november 29. 
2015. 11. 20. Püspöki Vizitáció Füzesgyarmaton

2015. november 21-22-én Füzesgyarmatra látogat a Püspöki Vizitáció.  A Vizitáció tagjai: Bálint Benczédi Ferenc püspök, Farkas Emőd főgondnok, Kászoni József püspöki helynök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok, dr. Barabássy Sándor egyházkerületi felügyelőgondnok, valamint a püspöki titkár és az illetékes előadó-tanácsosok.
Szombaton az egyházközség hit- és valláserkölcsi életének, a tisztviselők és tisztségviselők kötelesség-teljesítésének vizsgálata rendjén a Vizitáció az egyházközség vezetőségével veszi számba az elért eredményeket, nehézségeket és ahol szükségesnek látja, ott szakmai tanácsokat fogalmaz meg. A Püspöki Vizitáció munkálatai vasárnap ünnepi istentisztelettel és közgyűléssel zárulnak.

 
2015. 11. 16. - 125 éves a Budapesti Unitárius Egyházközség temploma

November 15-én ünnepség keretében emlékezett meg a Budapesti Unitárius Egyházközség temploma építésének 125 éves évfordulójáról. A Pesti Vigadóban szervezett gálán Bálint Benczédi Ferenc püspök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok és Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere tartott beszédet, Kászoni Kövendi József püspöki helynök, az egyházközség lelkésze imában adott hálát a Gondviselőnek a megtartásért. Ezt követően Kertesi Ingrid Liszt-díjak operaénekes, Mészáros Nóra Zita zongoraművész, Farkas Gábor Liszt-díjas zongoraművész, Tokos Zoltán gitárművész, valamint az erdélyi népzenét játszó Gázsa Zenekar előadását hallgathatta meg a közel félezer ünneplő. Az este állófogadással zárult.


Budapesti Unitárius Egyházközség
A Nagy Ignác utcában és a Vigadóban ünnepeltük templomszentelésünk 125. évfordulóját

Részletes beszámoló az Unitárius Életben!


Hírlevél!

Ars Sacra 
Az Unitárius Alapítvány pályázati felhívása

Az Unitárius Alapítvány pályázatot hirdet 2015. évre.
Pályázhatnak a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete egyházközségei.
A pályázat céljai: 1. Szeretetszolgálati és karitatív tevékenységre, családok idõsek segítése; 2. Az egyházközségek a hitéleti és az egyéb, a hité le - t éhez szorosan köthetõ tevékenységeik megvaló sít á sá - ra; 3. Magyarországi és erdélyi fiatalok részére olyan prog ramok szervezése, amelyek lehetõvé teszik egymás kölcsönös megismerését, a közös kulturális gyökerek és közös identitás ápolását. A pályázatok beadási határideje: 2015. december 8. A pályázatra kiírt összeg: 1 200 000 Ft (azaz: egymillió-kettõszázezer forint).
A pályázatok elbírálásnál döntõjelentõséggel bír a köz hasznú tevékenységek támogatása. A pályázatban kérjük feltüntetni az egyházközség bankszámlaszámát, mert különben nem tudjuk utalni az elnyert összeget.
A pályázatot 2015. december 8-ig a muehiva tal @ unitarius.hu címre kérjük elektronikusan és az Alapítvány postai címére hagyományos formában is el - kül deni.
A pályázatok elbírálási határideje: 2015. december 14. A felhasználás (bizonylatok kelte) ideje: 2015. december 15 – 2016. július 15.
Az elszámolás ha tár i de je: 2016. július 31. Az Unitárius Alapítvány 2015. április 7-tõl köz - hasznú alapítványként mûködik, ezért az elszámolás szigorúbb feltételekkel történik. Kérjük, hogy az elszámolt bizonylatokon a következõ szöveget szí - veskedjenek feltüntetni: „Elszámolva az Unitárius Alapítvány 2015. november 26-án kiírt pályázatához”.
A beszámolóhoz kérjük mellékelni: az egyház - község nevére és címére kiállított számla hiteles másolatát (lelkész és gondnok aláírásával, egyház - köz ségi pecséttel), valamint rövid szöveges be szá - molót, a felhasznált célok szerint. Abban az esetben, ha az elszámolás a fenti feltételeknek nem felel meg, akkor a pályázati összeget vissza kell fizetni. Kívánunk kedves hittestvéreinknek jó egészséget!

Budapest, 2015. november 26.
A Kuratórium nevében: dr. Kiss Balázs elnök

 

Összefoglaló a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Elnökségének munkájáról

Az egyházkerületi elnökség rendszeresen ülésezik, havonta egy-két alkalommal. Áttekinti az aktuális egyházkerületi teendőket, beadványokat és a tárgykörben határozatokat hoz.
Az őszi időszakban az alábbi főbb kérdésekkel foglalkozott az egyházi vezetés:
Miután Sándor Gyula Mátyás, volt győri lelkész munkaviszonya 2015. június 19-én megszűnt, az Elnökség képviseletében helynök, jegyző és felügyelő - gondnok a felmondásban kitűzött időpontban, augusztus 31-én Győrbe utaztak, hogy a kiürített in gat lant és a lelkészi hivatal egészét (anyakönyvek, pecsét, hívek címlistája, stb.) átvegyék. A lelkész az átadást megtagadta. Elnökség úgy határozott, hogy felkéri dr. Mihály Noémi ügyvédet, hogy az ingatlan birtokba vétele és az adminisztráció átvétele tárgyában indítson jogi eljárást. Az iskolai hitoktatás már két éve elsődleges helyen szerepel az egyházkerület stratégiai tervében.
2015 szeptemberében kétszer annyi gyermek, kétszer annyi csoportban jelentkezett iskolai unitárius hitoktatásra. Ennek fővárosi megszervezésével jegyzőt bízta meg az elnökség. Elnökség tudomásul vette, hogy az EMMI belső jogi személyiségként bejegyezte a Magyarországi Unitá rius Nők Országos Szövetségét. Elnökség sok sikert kívánt a MUNOSZ munkájához.
Bálint-Benczédi Ferenc 2015. szeptember 1-től kezdődően kinevezte Szabó Csengelét BUE gyakorló segédlelkészének. A kinevezésben szerepelnek az elvégzendő feladatok.
A MUE ME Elnökség és a Budapesti Egyházközség presbitériuma közösen megegyezett a bérterhek megosztásában.
Az Elnökség havonta a lelkészeknek járó minimál bérrel és a Nagy Ignác utcai épületben egy 45 négyzetméteres lakás ingyenes használatával járul hozzá a segédlelkész alkalmazásához.
Elnökség felkéri Máté Ernő közügyigazgatót, hogy 2016. január 15-ig készítse el a jelentését az egyház - községek szabályos működésének ellenőrzéséről, amit – többek között - az egyházközségi jegyző könyvek segítenek.
Kiemelt feladata megvizsgálni a presbitériumok megválasztásának feltételeit (különös tekintettel a mandátumok lejáratára, illetve a presbitérium összetételére), a választások szabályosságát stb..
Elnökség Gyerő Dávid főjegyző, ICUU elnök megkeresésére úgy döntött, hogy helynök és főgondnok felhívásban fordulnak a nemzetközi unitárius test - vérekhez és szervezetekhez a Magyarországra érkező menekültek megsegítésére. A beérkező adományokat – külön megállapodás alapján – a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek utaljuk át.
Elnökség előkészítette és összehívta 2015. október 30-ra az EKKT ülést, a zárszámadás és költségvetés napirendekkel, valamint beszámolókkal az iskolai hitoktatás, az Unitárius Alapítvány és a Nőszövetség témakörökben. Kiss Mihály lelkész ismételten kérte MUE ME vezetőséget, hogy támogassa 1+1 évi lelkészi szolgálatának meghosszabbítását, 2017 májusáig, nyugdíjazása előtt.
 Elnökség és az EEKT is támogatta ké ré - sét és felterjesztette azt a kolozsvári EKT ülés elé.
 Elnökség kiírta a 2015. évi második félévi szórványköltség pályázatot és a beérkezett pályázatokat elbírálva, az összegeket kiutalta az egyházközségeknek

Dr. Szent-Iványi Ilona

 
Reformáció 500 Emlékbizottság
Vallások együttélése egykor és most

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett működő Reformáció Emlékbizottság Vallásközi munka - csoportja, a fenti címen szervezett konferenciát 2015. november 25-én, Budapesten.
A négy munkacsoport tevékenységében aktívan vesznek részt egyházunk elnökségének tagjai.
A Vallás közi munkacsoportban dr. Szent-Iványi Ilona lel késznő munkálkodik. A rangos konferenciát dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos nyitotta meg. A konferencia nyitó elő adását dr. Rostoványi Zsolt, neves iszlám szakértő, a Corvinus Egyetem rektora tartotta. Előadásában igyekezett tisztázni a – sokszor médiában is megnyilvánuló – félreértéseket az iszlámmal és az európai muszlimokkal kapcsolatban. A Nyugat-Európában élő közel 30 millió muszlimnak, mára már hozzá vető - legesen csak 30%-a gyakorolja rendszeresen a vallását. Nagy részük már Európában született és nevelkedett és mérsékelt nézeteket vall. Jelenleg az Európai Unió tagországaiban 6%-os a muszlim jelenlét. Az előadó részletesen elemezte a Közel Keleten és az arab orszá- gokban kialakult válságok, valamint ennek következtében megindult menekült áradat okait. A délutáni előadásokat dr. Szent-Iványi Ilona moderálta. Ebben a blokkban fiatal történészek és egyetemi tanárok beszéltek a reformáció és a török hódoltság kapcsolatáról. Öröm volt az unitárius részt vevők számára hallani dr. Varga Szabolcs, pécsi történész előa dását, aki hosszan beszélt a 16. századi pécsi, baranyai unitarizmusról, megemlítve az 1588-as pécsi disputa jelentőségét is. Pécsett és környékén unitárius teológiai főiskola működött és közel 100 unitárius gyülekezet volt. Az előadásban az az érdekes statisztika is elhangzott, hogy a 16. század végére a hódoltság területén, mintegy 10%-ra szorult vissza a katolikusok létszáma.

Az unitárius közönség számára is érdemes lenne meghívni az előadókat, hogy bővebben ismertessék a 16. századi Erdélyen kívüli unitarizmus történetét és értékeit, amelyek egyházunk 450. évfordulója kapcsán különösen aktuálisak.

A konferencián egyházunk részéről részt vett Bálint Benczédi Ferenc püspök, Kászoni-Kövendi József helynök, dr. Barabássy Sándor felügyelőgondnok, Léta Sándor lelkész és Gergely Felícián gyülekezeti gondnok.

 
2015. 11. 08. Unitárius istentisztelet a dévai emlékzarándoklatról, 2015. november 7. - Duna Televízió


 
2015. 10. 08. Közlemény a kárpátaljai nemzettársaink unitárius egyházi segélyezéséről

A magyarországi egyházkerület 1.000.000 forint összértékű támogatását átutaltuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, amely azt a jól működő kárpátaljai segélyprogramjaira fordította maradéktalanul.


Bővebben ...
 

2015. 09. 29. Unitárius istentisztelet közvetítése a Nagy Ignác utcai unitárius templomból - Kossuth Rádió, 2015. szeptember 27.

 

70 éve halt meg Bartók Béla
1881. március 25. Nagyszentmiklós – 1945. szeptember 26. New York

Bartók Béla halálának 70. évfordulójáról em lé ke - zünk meg 2015-ben határainkon kívül és belül. Bartók nagyságát mutatja már az is, hogy az alább idézendõ mondata akkor hangzott el, amikor mások ifjúságuknak abban az idõszakában egészen mással voltak, vannak, lehetnek elfoglalva. 22 éves korában írta ezeket: „Kell, hogy minden ember, midõn férfiúvá fejlõdött, megállapítsa, minõ ideális cél érdekében akar küzdeni, hogy e szerint alakítsa egész mun kál ko dá sának, minden cselekedetének minemû ségét. Én részemrõl egész életemben minden téren mindenkor és minden módon egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet és magyar haza javát. Azt hiszem, eddig is tanújelét adtam e szándékomnak, kevésbé jelentõs és fontosabb cselekedeteimmel, amelyek csekély erõmbõl kitellettek…” Nem akar ez az emlékezés életrajz lenni. Minden adat megtalálható lexikonokban, eddig megjelent könyvekben, folyóiratok, magazinok, szakkiadványok – remélhetõleg - tele lesznek méltatásokkal, vagy újabb könyvek is jelenhetnek meg a legnagyobb ma - gyar zeneszerzõnk egyikérõl, akirõl „a példamutató nagy ikerpár” (ahogy Illyés Gyula nevezi õket hal - hatat lan versében) másik tagja, Kodály Zoltán azt írja: „…világszerte a legtöbbet játszott szerzõk egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot.

És valahányszor elõadják egy mûvét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet, annyit: mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem.” Nem szándékszik ez az írás zenemûvészetének elem - zõje sem lenni, ez a szakértõk feladata, és valószínû, hogy ebben az évben újra és újra megteszik, hogy igazzá legyen a pályatárs álma: „Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg mûvelt or - szág… Ha majd egykor eljut mûvészete azokhoz is, akik - tõl ered, a dolgozó néphez, s az megérti, akkor lesz ma - gyar zenekultúra.” Ez az év is talán arra is jó lesz, hogy ebben a kérdésben elemzések szülessenek, hol tartunk a nagy örökséggel való sáfárkodásban. Kodály kettejük munkálkodása kapcsán elmondja: „A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlõdésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékbõl, s amire lehet magasabb mûvészetet építeni.” Nemzeti nagyjaink évfordulós ünnepségei vagy nemzeti történelmünk évfordulói kapcsán el kell mondjuk, hogy sokszor érthetetlenül agyonütjük vagy elfelejtjük ezeket az ünnepeket. Ezekre nem egy példa 70 éve halt meg Bartók Béla 1881. március 25. Nagyszentmiklós – 1945. szeptember 26. New York Unitárius Élet 9 volt a rendszerváltoztatás óta. Vajon Bartókkal is megesik ez és továbbra is fennmarad alkotótársa fájdalma. „Idõszerû felvetni a kérdést, hogyan sáfárkodik hagyatékával szûkebb hazája, Magyarország. Felhasználja-e saját kultúrája emelésére, táplálására, merít-e belõle annyit, amennyit meríthetne?” Az alföldi füzesgyarmati unitárius templomban 2006-ban emléktáblát avattunk születésének 125. évfordulóján a Sárréti Hagyomány õrzõ 100 Tagú Népdalkör (Füzes gyarmat, Vésztõ, Szeghalom, Körös ladány) részvé - telével csupa Bartók szerzeményt és az általa gyûjtött, feldolgozott anyagot adtunk elõ.

Akkor pana - szoltuk el, hogy a jubileumi Bartók Bizottság tagjai közé nem hívták meg a Magyarországi Unitá rius Egyházat! Azt az egyházat, amely - nek haláláig tagja volt, amelyhez saját elhatározásából csatlakozott. Azt az egyházat, amelynek második legnagyobb hazai gyüle ke zete, a budapesti Hõgyes Endre utcai egyházközség több mint egy évtizede az õ nevét viseli, temp lomában õrizve egy csodálatos fából faragott emlékmûvet. Azt az egyházat, amely 35 évi távollét után hazahozta hamvait idegenbõl és világraszóló eseményként, egyszerû unitárius szertartásával az anyaföldbe temette el. Természetesen nem szegi kedvünket újabb és újabb kirekesztés, hiszen egyházközségeink már megkezdték az évfordulós ün nepek megrendezését és méltó módon emlékezik meg az egyik legnagyobb unitá ri u s ról. Nem akarjuk feltételezni azt, hogy esetleg homok kerül az emlékezõ gépezetbe azért az egyszerû életfelfogásáért, amihez ragaszkodott és meg is fogalmazott: „A magyarság számára talán a legszomorúbb, hogy az egyetlen magyar alapítású egyház, az Erdély ben, a 16. században született unitárius – amely humanizmusával, a vallásszabadság 1568-ban kimondott törvényesítésével és haladó szellemével kiemelkedõ lehetne – állandó szálka volt a többi keresztény felekezet szemében. Ez gyakran ma is tapasztalható. Kis létszámuk miatt igen sokan nem ismerik õket, és az idõnként nyilvánosságra kerülõ híradásokat idegenkedve vagy értetlenül fogadják.” Világlátása még unitárius közegben is érdekes volt. Többek között ifjúkori szerel méhez írott leveleiben olvashatunk sajátságos életszemléletérõl. László Ferenc erdélyi zenetudós, aki Bartók leveleibõl 99-et rendezett sajtó alá, jegyzi meg, hogy Geyer Stefihez, a Hubay-tanítványhoz, hegedû mûvésznõhöz „a világon egyedülálló hang - vételû, böl cselkedõ szerelmes levelét írta.” Szigorú elemzõ tehetségével górcsõ alá veszi nemcsak a vallá- sok kialakulását, fejlõdését, hanem a maga filozofálgató útját is: „…a vallástan nem egyéb tiszta filozó- fiánál. Filozófiának kb. azt a törekvést nevezzük, amellyel bizonyos kérdéseket, melyekre csupán (érzéki) tapasztalatokra támaszkodva nem felelhetünk, meg - oldani igyekeznek, éspedig csakis okoskodás útján.”

A lélek halhatatlanságáról és az örökkévalóságról sem a hagyományos unitárius módon (a hagyományos keresztény tanításokról nem is beszélve!) vélekedik. De azért ajánlja szerelmének, hogy „gondolkozzék a Végtelenrõl, borzongjon meg tõle, s hajtson fejet elõtte”. Félelmetes jártassága volt a vallá- sok történetében, a vallások filozó- fiájában. Óv attól, hogy a „dogmáknak igájába hajtsuk fejünket.” Egyik ilyen témájú szerelmes levele végén írja Geyer Stefinek: „Levele olvasása után zongorához ültem – az a szomo - rú sejtelmem van, hogy az életben nem lesz más vigasztalóm, csak a ze - ne.” Alighanem a mûvészi világ ez - zel szerencsésen járt. Egyházunk tagja ként, ahol nem kötötték a dogmák, az elõírt hitelvek, szabadon szárnyalhatott a lelki-vallásos élete magaslataiban is. Egyéni életében is külön értékek szerint élt. Kodály azt írja róla. „Az emberektõl fél, nem könnyen melegszik fel. Vágyódik a szeretet, napfény és jobb sors után.” Költõi leírások szerint: „Olyan vé - kony, mint a halszálka / olyan fehér, mint egy liliom, / de ha leül a zongorához,/ Sárkánnyá változik át.” „Vézna, kis óriás. Tested meredõ / Szálkaként szúr a térbe fel / És körül sajgó gyulladást okoz. / Mint kivont pengét hordod magadat.” Kosz to lányi szép megfogalmazása szerint: „…ez az ember, ki elõttem ül, testi mivoltában is arányos, felhúrozott, zengõ és alkotásaira kell gondolnom.” De, hogy mennyire tudott egyszerû és közvetlen is lenni, álljon itt Fodor András megörökítésében annak a Péntek nevû em bernek az elmondása, akitõl bútort rendelt Körös fõn. „Népszerû, eccerû ember vót. Nem vót nagyobb úgy 164-65 cm-nél … szelíd, mosolygó kis ember vót, mindig jókedvû…Vót neki egy kis felvevõ dalosgépje – én csak így tudom a nevit – s amit beledanoltunk, a géppel mind visszadalolta nekünk.” Paul Sacher, svájci zenész, Bartók halála után így emlékezik: „Lénye fényt és világosságot árasztott. Szemeiben fenséges tûz világított. Kutató tekintetének sugarában semmi sem állta meg a helyét, ami nem igaz és nem tiszta…” (Fodor András közlésébõl) A 22 éves korában megfogalmazott életcéltól, mint forrástól, az Értõl eljut az Óceánig.

Befejezésül újra idézzük õt: „Az én igazi vezéreszmém…, amelynek mióta csak mint zeneszerzõ magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok:a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem – amennyire erõmtõl telik – szolgálni zenémben, ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egész - séges legyen az a forrás!”

Balázsi László


 

Felhívás a rászoruló kárpátaljai nemzettársaink segélyezésére

 A Magyar Unitárius Egyház főhatósága, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a Gondviselés Segélyszervezet felhívással fordul az Egyházkerület egyházközségeihez és minden adakozó szándékú személyhez rászoruló kárpátaljai nemzettársaink segélyezése céljából.
A magyarországi egyházközségek és magánszemélyek által e célra szánt pénzadományokat 2015. június 15-ig kérjük eljuttatni az Egyházkerület vagy egyházunk segély - szervezetének, a Gondviselés Segély szervezetnek a bank - számlájára*.
Kérjük, hogy az adományozók a banki átutalás közlemény rovatában szíves kezdjenek feltüntetni: „Kárpátaljai segélyezés”.
Adomány az egyházközségek pénztárába is befizethető. A felajánlott segélyek célba juttatását és rendeltetésszerű felhasználását a Gondviselés Segélyszer vezet biztosítja.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Ungi Református Egyházmegye illetékeseivel történt egyeztetés nyomán a pénzadományokat kárpátaljai gyermekek, magukra maradt idősek és más rászorulók étkeztetési programjaira fordítjuk.
 Emellett folyó év augusztusában kárpátaljai fiataloknak egyhetes tábort szervezünk ÉszakkeletMagyarországon. A táboroztatással a háborús hangulat és a kilátástalan szociális helyzet lelki terheit kívánjuk enyhíteni a résztvevőkben. Köztudott, hogy az anyaország határain kívül élő magyar nemzeti közösségek gazdasági helyzete az elmúlt negyedszázadban Kárpátalján alakult a legrosszabbul. Mindezt elnyomó államhatalmi intézkedések és szélsőséges nacionalista megnyilvánulások tetézték, ami – az erdélyi magyarsághoz viszonyítva is – nagymértékű létszámsorvadást eredményezett.
Ilyen helyzetben bontakozott ki tavaly Kelet-Ukrajnában a belháború, amelynek kárpátaljai férfiak is áldozatául estek, nagyon sokan pedig kénytelenek voltak családostul elmenekülni szülőföldjükről. Az otthon maradottak zöme reménytelen lelkiállapotban és mélyszegénységben él. Felhívásunk az ő segélyezésüket célozza. ház, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének jogelődje, 2005- ben is adománygyűjtést hirdetett a Nyikómenti árvízkárosultak segélyezése céljából. A magyarországi egyház - községek és magánszemélyek dicséretesen válaszoltak a felhívásra és összesen 4 millió forintot ajánlottak fel. Ennek felhasználásáról és az adományozók jegyzékéről az Unitárius Élet részletesen beszámolt. A pénzadományozási felhívás népszerűsítésére az egyházközségek figyelmébe ajánljuk pünkösd ünnepét és a nemzeti összetartozás napjához (június 4.) közeli istentiszteleteket, amikor lelkesítő és helyzetismertető beszé dek - kel is elősegíthető a gyűjtés eredményessége.
A felmerülő kérdésekben illetékes munkatársaink az unit.gondviseles@gmail.com és a 30-680-4172-es telefonszámon állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Budapest, 2015. május 18.

Atyafiságos tisztelettel és köszönettel: Kászoni-Kövendi József s. k. – püspöki helynök Elekes Botond s.k. – főgondnok Zoltán Csaba s. k – Gondviselés Segélyszervezet elnöke

* Banki adatok: bankszámla-tulajdonos: Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank számlaszám: 12001008-00378751-00100004

Gondviselés Segélyszervezet számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt. számlaszám: 10102103-06876400-01003001

Lapzárta után kaptunk a tájékoztatást, hogy az egyházközségek és magánszemélyek által eddig összegyűjtött adományokat a Magyarországi Egyházkerület 1.000.000 forint - ra egészíti ki és átutalja a Magyar Ökumenikus Segély - szervezet számlájára.
A A részletekre következő lapszámunkban visszatérünk. Minden kedves adományozónak ez úton is köszönetet mondunk! (szerk.)


 
Találkozó Kövér László házelnökkel

2015. március 6-án a Magyar Unitárius Egyház küldöttségét bemutatkozó látogatáson fogadta hivatalában Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke.
A küldöttség tagjai: Bálint Benczédi Ferenc püspök, Farkas Emőd és Boros János főgondnokok, Gyerő Dávid főjegyző, Kovács István közügyigazgató, Kászoni Kövendi József püspöki helynök és Elekes Botond egyházkerületi főgondnok.

A találkozó alkalmával elhangzott, hogy a Magyar Unitárius Egyház 2018-ban ünnepli fennállásának 450. évfordulóját. A kerek évforduló megünneplése össze kapcsolódik a reformáció 2017-es évfordulójára szóló ünnepségsorozattal, melynek rendezvényeire az egyház vezetősége meghívta a házelnököt.

A beszélgetés során szóba került az unitárius egyház részvétele a magyar kormány által felállított Reformáció Emlék bizottság munkálataiba, valamint az egyház olyan projektjei, mint az Kénosi Tőzsér-Uzoni Fosztó Unitárius Egyháztörténet harmadik kötetének kiadása, a vallásszabadság emlékművének létrehozása Tordán vagy egy Dávid Ferenc szobor felállítása Kolozs váron.

Kövér László házelnök támogatásáról biztosította az egyház vezetőségét és biztosította őket, hogy örömmel vesz majd részt a tervezett rendezvényeken. (www. uni tarius.org)

2015. március 6-án a Magyar Unitárius Egyház küldöttségét bemutatkozó látogatáson fogadta hivatalában Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A küldöttség tagjai: Bálint Benczédi Ferenc püspök, Farkas Emőd és Boros János főgondnokok, Gyerő Dávid főjegyző, Kovács István közügyigazgató, Kászoni József püspöki helynök és Elekes Botond egyházkerületi főgondnok. A találkozó alkalmával elhangzott, hogy a Magyar Unitárius  Egyház 2018-ban ünnepli fennállásának 450. évfordulóját. A kerek évforduló megünneplése összekapcsolódik a reformáció 2017-es évfordulójára szóló ünnepségsorozattal, melynek rendezvényeire  az egyház vezetősége meghívta a házelnököt. A beszélgetés során szóba került az unitárius egyház részvétele a magyar kormány által felállított Reformáció Emlékbizottság munkálataiba, valamint az egyház olyan projektjei, mint az Kénosi Tőzsér-Uzoni Fosztó Unitárius Egyháztörténet harmadik kötetének kiadása, a vallásszabadság emlékművének létrehozása Tordán vagy egy Dávid Ferenc szobor felállítása Kolozsváron. Kövér László házelnök támogatásáról biztosította az egyház vezetőségét és biztosította őket, hogy örömmel vesz majd részt a tervezett rendezvényeken.

A találkozón készült fényképeket itt lehet megnézni.


 
2015. 09. 04. Szent-Iványi Ilona unitárius lelkész - Hajnali gondolatok - 2015. szeptember 6.


 
2015. 07. 23. Unitárius ifjúsági műsor - 2015. július 19.


 
2015. 07. 08. Szent-Iványi Ilona unitárius lelkész - Hajnali gondolatok - 2015. július 3.


 
2015. 06. 15. Unitárius magazin - 2015. június 14.


 

2015. 03. 18. Magyar állami kitüntetések unitárius személyiségeknek

Nemzeti ünnepünk alkalmából három unitárius személyiség: Elekes Botond, Gálfalvi György és Pávai István részesült állami kitüntetésben. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a díjakat 2015. március 13-án a Pesti Vigadóban.


Bővebben ...

 

125 éves a Budapesti Unitárius Egyház község temploma

Amikor 1849-ben a „legnagyobb székely”, az uni - tárius Orbán Balázs 150 fõs szabadcsapata élén szomorúan értesült a világosi fegyverletételrõl nem gondolhatta, hogy húsz év múlva már egy teljesen más Pest-Budán, az ország fõvárosában, a helyreállt 48-as alkotmányosság nyilvános unitárius istentisztelet tartását is lehetõvé teszi. Igen, az ország szívébe költözõ unitárius erdélyi kormánytisztviselõk, képviselõk, mesteremberek és szerencsét próbálók, valamint a fõvárosi értelmiség igényelték a lelki táplálékot is. Ferencz József egykori kolozsvári lelkész, majdani unitárius püspök 1869. június 13-án, Pesten a re for - mátu sok szénatéri épületében, nyilvános, nagy hatású uni tárius istentiszteletet tartott. A Vasárnapi Újság szerint oly sok hallgató: reformátusok, katolikusok, lut heránusok gyûltek össze, hogy a díszterem nem volt képes befogadni õket. A hallgatóság a legmûveltebb közönség volt: képviselõk, tudósok, írók, taná - rok. Nagy volt a lelkesedés, megszületett a budapesti unitáriusok elsõ tárgyi emléke is, egy serleg, amit Ferencz József kolozsvári pap-tanárnak ajándékoztak emlékül e nevezetes napra Néhány év múlva már az egyházközség alapítása mellett, a templomépítés álma is felmerült. Az 1873- as Bécsi Világkiállításra érkezõ angol és amerikai unitáriusok közül hárman hajóval Budapestre látogat- 125 éves a Budapesti Unitárius Egyház község temploma Unitárius Élet 9 tak, ahol Orbán Balázs most már országgyûlési képviselõ, Buzogány Áron kultuszminisztériumi titkár, Hajós János minisztériumi fõosztályvezetõ szervezésével unitárius konferenciát tartottak. John Frettwell magyarul köszöntötte a vendéglátókat. Az angol és amerikai unitáriusok ígérték a pénzügyi támogatást, Kovács János kolozsvári fõgimnáziumi tanár kérésére, hogy egy kis templom építésére lenne szükség Budapesten, a brit Edward Hale közbeszólt: „Nem kicsit, hanem nagyot, hogy abban prédikálhassanak!” A brit és amerikai unitáriusok késõbb is lelkes és komoly támogatói lettek a budapesti unitárius egyház - község mûködésének és a templomuk megépítésének. Hanem azért, mégis a vágyálom és annak megvaló- sulása között 17 év telt el, küzdelemben, kitartó mun - kában és hullámzó lelkesedésben. De addig is a fõvá - rosi unitáriusok kibérelték az evangélikusok Deák téri fõgimnáziumának dísztermét és a templom megépü - léséig ott tartották rendszeresen istentiszteleteiket. Ferencz József a nagyszerû szónok, nemrég választott unitárius püspökként 1876-ban, újfent nagyhatású istentiszteletet tartott a Deák téren. A hallgatóság között találjuk Jókai Mórt, Török Pál református püspököt, Szász Károlyt, Gyulai Pált, és más illusztris személyeket. A szónok mondanivalója az volt, hogy társadalmi tevékenységre vagyunk utalva, ha valamit létesíteni akarunk. A fõvárosban lakó unitáriusok eltökéltek voltak közösségük megszervezésére: állandó lelkész és temp - lomépítés volt a célkitûzésük. Jézus mondta, hogy pásztor nélkül nyáj sincs. De az is világossá vált, hogy a nyájnak akolra is szüksége van. 1881-ben iktatták be a budapesti unitárius egyházközség elsõ állandó lelkészének a tordai Derzsi Károlyt, ünnepi istentisztelet keretében. Ezen több százan vettek részt, köztük, hogy csak néhány notabi - litást említsünk: Trefort Ágoston kultuszminiszter, Tanárky Gedeon államtitkár, báró Bánffy Dániel belsõ titkos tanácsos, Ráth Károly fõ- és Gerlóczy Károly alpolgármester, Kammermayer Károly V. kerületi polgármester, Szontágh Pál a képviselõház elnöke, Török Pál református püspök, dr. Ballagi Mór evangélikus szuperintendens, több országgyûlési képviselõ és természetesen Ferencz József unitárius püspök is. Az istentisztelet hazafias érzületû volt. Trefort kultusz - miniszter az istentiszteletet követõ díszebéden kifej - tette, hogy „szereti az olyan vallást, amely igaz morált tanít”. A budapesti unitáriusok anyaegyházközségének megalakulási ünnepségével egyértelmûvé vált, a temp - lomépítés szükségessége. Megindult az angol-amerikai támogatás és Derzsi Károly hallatlan kitartással folytatott missziós és gyûjtési munkájának következtében, amihez odaálltak az unitárius fõnemesek is, Odescalchy Arthur herceg, Bethlen Ferenc gróf, Orbán Balázs báró is 1883-ban „országos kéregetési” akciót javasolva megszületett a Templom Alap. Ebbe nagylelkû adományozók, például martonvásári gróf Brunszwik Géza magyar királyi kamarás 1887-ben unitárius hitre térése alkal - mából fizet be, de hasonló adományozók voltak például Bécsbõl is. A budapesti unitárius anyaegyházközség a Fõvárosi Tanácstól építési telket igényelt, amire felépülhet az egy Isten hitének a temploma. Gerlóczy alpolgár - mester három telket ajánlott fel a templom építésére. Az egyházközség a felelõsségteljes feladatra Temp - lomépítõ Végrehajtó Bizottságot hozott létre: Hajós János gondnok, Derzsi Károly lelkész, dr. Székely Ferenc és Wéber Antal városi építész külsõ tanácsossal. A bizottság az Alkotmány, Koháry (ma Nagy Ignác), Szalay utcák által határolt telket választotta. A Fõvárosi Tanács 8322 sz./1883 értesítõjében tudatta, hogy 600 négyszögöles telket adományozott ingyen, az unitárius templom és papilak megépí tésére, ami nem elidegeníthetõ és öt éven belül beépítendõ. 1884 május 1-én átvették az adományozó okiratot és a temp lomépítõ bizottság még az évben bemutatta Ferencz József püspök jelenlétében(aki szemmel láthatólag szívügyének tekintette a templomot) az el - sõ épületterv változatot. Már ekkor világossá vált, hogy csak egy többemeletes, többfunkciós épület - komp lexum megépítésének van realitása. 1885-ben megbízták Pecz Samu mûegyetemi tanárt a részletes tervek elkészítésére, végül is egy három - emeletes épületegyüttes megtervezésére. A következõ évben a közgyûlésen bemutatásra kerültek Pecz Samu építési tervei. Ekkor kezdtek rádöbbenni, hogy a néhány tízezer forintos templomépítési alap a néhány százezer forintos bekerüléshez képest elenyészõ összeg. 1887-re nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház köz - ség nem képes önerõbõl finanszírozni a temp lom - építést. És ekkor jött dr. Székely Ferencnek az az ötlete, hogy egy osztrák céggel, amelyik nagyarányú budapesti építkezésekbe kapcsolódott bele (többek közt a parlamentébe is) kellene tárgyalni, hogy vállalkozási formában építsék meg a budapesti unitárius templomot és a társuló épületegyüttest. Elõször azonban meg kellett állapodni a Fõvárosi Tanáccsal, hogy egyezzen bele a templom és a bérház, vállalkozási formában történõ megépítésébe, illetve a több évtizedes jelzálog bejegyzésbe, a telekkönyvbe. Az egyház köz - ség arra hivatkozott, hogy méltatlan lenne az épülõ parlament, az igazságügyi palota pazar kivitelezésû környezetében egy olcsóbb kivitelezésû unitárius ima - házat építeni, amihez ugyan meglenne az egyház - község anyagi lehetõsége. A székesfõváros végül is kedvezõen fogadta az egyházközség kérelmét és azt közgyûlésileg jóváhagyta. Így 1888-ban belendült a templomépítés ügye: a Holtzspach-Majorossy cég olyan végsõ árajánlatot tett, hogy megépíti a templomot és a bérházat az egyházközség pénzbeli hozzájárulása nélkül 325.000 forintért, az összes járulékos költségekkel, úgy, hogy a templom és a tanácsterem kivételével fenntartja a bérház, üzlet, kávéház stb. haszonélvezeti jogát 50 évre, vagyis 1890. november 1-tõl 1940 október 31-ig. Az egyházközségnek joga van a haszonélvezeti jogot 10 Unitárius Élet megváltani, ötven év múlva köteles a vállalkozó cég, vagy jogutódja az épületet felújítani, átfesteni és tehermentesítve az egyházközségnek átadni. Pecz Samu mûegyetemi tanár pedig elvállalta 8.000 forint tiszteletdíjért a végleges tervek elkészítését, a kivitelezés irányítását. A templom utcai homlokzata neogótikus stílusú, a huszártorony biztosítaná az épület templom jellegét. A tervezett templom egyhajós 8 méter széles és 26 méter hosszú kelet-nyugati tájolású, a nyugati hajóvég sokszögû záródású. A bérház háromemeletes, földszinten üzletekkel, kávéházzal, vendéglõvel. 1889 márciusában az Egyházi Képviselõ Tanács jóváhagyta az egyházközség és a Holtzspach és Fia cég közötti építkezési szerzõdést. Köszönõ levelet küldtek Ráth Károly fõpolgármesternek, Gerlóczy Károly alpolgármesternek, Kammermayer Károly V. kerületi polgármesternek és Lechner Ödön fõépítési igazgatónak, hogy nevezettek jóindulattal egyengették a fõvárosi unitáriusok templomépítõ céljait és hogy a Fõvárosi Tanács Pecz Samu tervei alapján kiadta az építési engedélyt. Egyébként Pecz Samu építési naplójának alapján az elsõ kapavágások 1889. május 1-én történtek meg. Jellemzõ a kor építkezési ritmusára, hogy az építési napló bejegyzései szerint 1889. november 5-én befejezték a hatalmas 3 emeletes épületegyüttes végleges cserepezését és bádogos munkálatait, november 16-án pedig a huszártornyot is befejezték. A bokrétaünnepet az István Fõherceg Szálló vendéglõjében tartották meg, kifejezve a jó munka elismerését. Ezután a belsõ munkálatok folytatódtak, olyan is volt, hogy egyszerre közel 300 ember dolgozott. 1890 júniusára valameny - nyi nyílászáró a helyére került, a templom díszabla - kainak üvegezése Róth Miksa mûhelyében készült. Pecz Samu építész közben elvállalta, hogy díjmentesen elkészíti a templombelsõ felszereléseinek terveit. Az egyház Építési Ellenõrzõ Bizottsága fon - tosnak tartotta, hogy az 50 férõhelyes karzatot osz - lopokra emeljék, ami emeli a templom méltóságát. A templombelsõ, nagyon szép, keményfa felszerelése mûvészi kivitelezését Thék Endre vállalta el, 6.500 forintért, amiben benne volt a szószék, padok, karzat, úrasztala, feljáró elkészítése. 1890. szeptember 15-re az orgona kivételével, vala - men nyi elmaradt munka befejezõdött. Az orgona ké - szí tését az aradi Dangel Antal és fia cég végezte el, 1.300 forintért, orgonaszekrény nélkül, külsõ burkola - tát, pedig Trögl István szobrász 915 forintos költség gel. Másfél év alatt elkészült a nagyszerû mû: van már az unitáriusoknak is Isten háza a fõvárosban. Adjunk hálát az Úrnak! És láss csodát, mire ez elkészült a nagyszerû tervezõ, Pecz Samu egyetemi tanár, most már nemcsak munkájával, hanem lelkével is betért az unitáriusokhoz. A korabeli fényképeken valóságos palotaként emelkedik a magasba a francia stílusú neogótikus épületegyüttes. Az egyhajós neogótikus templomnak két oldalbejárata lett, a sokszögû lezáródásában pedig öt gótikus ívû színes ablak került, szembe vele a hosszhajó másik végében az orgona mögött nagy - méretû színes ablak rozettával. És végül szóljunk még néhány szót az ünnepi temp - lomszentelésrõl is. Az egyházközség szervezõ bizottsága 1890. október 26-ra tûzte ki a templomszentelési ünnepséget. A fõpásztori megnyitó beszé - det Ferencz József püspök tartotta, az egyházi beszé - det Derzsi Károly lelkész, az úrvacsorai ágendát Péterfi Dénes kolozsvári lelkész. A fontosabb meghívottak közül csak néhányat emeljünk ki: gróf Csáky Albin kultuszminiszter, Berzeviczy Albert államtitkár, Jókai Mór író, Ferencz József unitárius püspök, gróf Brunszwik Géza magyar királyi tanácsos, a fõ és alpolgármesterek, Szász Károly református püspök, Busbach Péter evangélikus fõgondnok, képviselõk, természetesen a kivitelezõk, Pecz Samu egyetemi tanár, Holtzspach Albert, Majorossy Géza és az örök támogatók az angol és amerikai hit rokonok, Henry Jerson brit titkár, Miss Lucy Tagart, Florence Hill, Jozef Warschauer és még sokan mások. Az ünnepi istentiszteletre a hallgatóság, mind nem fért be a templomba, az oldalfolyósokon és a lépcsõfordulókban is vendégek voltak. Az istentiszteletet díszebéd követte a Redoutban (Vigadóban), ahol pohárköszöntõk hangzottak el a királyra, a miniszterre, a püspökre, az egyéb fele - kezetek képviselõire, az angol hit rokonokra és egyéb notabilitásokra. A világi sajtó pedig mély empátiát mutatott az unitáriusok „egyszerû vallása” iránt, Derzsi Károly beszédébõl pedig azt emelték ki, hogy „az unitárius hit a szeretet vallása”.

Dr. Barabássy Sándor


 

2015. 01. 19. Istentisztelet a budapesti Nagy Ignác utcai unitárius templomban - Kossuth Rádió, 2015. január 18.