2014. eseményei - Magyarországi Unitárius Egyházkerület

 
2014. 12. 06. Lelkészszentelő és püspökválasztó zsinati ülést tartott a Magyar Unitárius Egyház

A Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatósága, a Zsinat2014. december 6-án, szombaton Székelyudvarhelyen ülésezett. A napirenden lelkészszentelés, püspökválasztás, továbbá a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztása szerepelt. A 15 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot dr. Kovács Sándor teológiai tanár végezte, a lelkészszentelési beszédet Bálint Benczédi Ferenc püspök mondta, úrvacsorai beszéddel Moldován Szeredai Noémi csekefalvi lelkésznő szolgált.

 

A két püspökjelölt, Bálint Benczédi Ferenc és Tódor Csaba a zsinati képviselők előtt bemutatkozott és ismertette jövőbeli elképzeléseit az egyházkormányzásról. A választólapok megszámlálása nyomán sor került az eredményhirdetésre, ami szerint a Zsinat Bálint Benczédi Ferencet újraválasztotta a Magyar Unitárius Egyház főpásztorává a 2014–2020 közötti időszakra.

 

2014. december 5-én 12 órai kezdettel szintén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi unitárius templomban került sor a Főtanács ülésére. A legfőbb döntéshozó és felügyelő egyházi hatóság megválasztotta Farkas Emőd és Boros János főgondnokokat, Gyerő Dávid főjegyzőt, Kovács István közügyigazgatót, és különböző testületek (Középfokú Fegyelmi Bíróság, Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa, Nyugdíjintézet Ellenőrző Bizottsága) tagjait. Tovább...


Andorkó Attila Zsinaton, Molnár Lehel Főtanácson és Zsinaton készült fényképei.


 
Egyházkerületi közgyûlés

2014. Október 18-án ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága az egyházkerületi közgyűlés.
A közgyűlés legfontosabb napirendi pontja az egyházkerületi választás volt, melyen az alábbi eredmények születtek:
I. Kászoni-Kövendi Józsefet püspöki helynök (6 év).
II. Elekes Botond Áront főgondnoknak (6 év).
III. Zsinati világi képviselők (6 év): dr. Mihály Noémi, dr. Kriza Ákos, Kaveczkiné dr. Farkas Katalin, dr. Kiss Balázs, dr. Hatfaludy Zsófia, Muszka Ibolya, dr. Vajda László, Zoltán Csaba.
IV. Főtanácsi képviselők (6 év): • főtanács világi tagok: dr. Mihály Noémi, Kaveczkiné dr. Farkas Katalin, dr. Kriza Ákos; • főtanács lelkészi tagok (6 év): dr. Szent-Iványi Ilona, Kriza János.
V. Egyházi Képviselő Tanács világi tag: dr. Mihály Noémi (4 év).
VI. Alapfokú Fegyelmi bíróság lelkészi tag: Kiss Mihály (4 év). Világi tagok: dr. Kaszai Csaba, Zomboriné dr. Pap Zsófia (4 év). Világi póttagok: dr. Lőrincz Ernő, dr. Fori Hajnal (4 év).
VII. Középfokú Fegyelmi Bíróság póttag: Kriza János, Máté Ernő (6 év).
VIII. Főhatósági Jelölő Bizottság lelkészi tag: Kászoni-Kövendi József (4 év).

 
Elekes Botond főgondnokjelölt bemutatkozása a Főtanácson

Életrajzi adatok 1962. január 3-án születtem Marosvásárhelyen. Szülővárosomban végeztem iskoláimat, majd 1985-ben Kolozsváron szereztem meg az egyetemi végzettségemet. 1989 őszétől élek Magyarországon. Éveken keresztül tanárként, majd 1998 óta kormánytisztviselőként dolgozom. Jelenleg a Miniszterelnökségen kormányfõtanácsadó vagyok. Feleségem szintén marosvásárhelyi, két unitáriusnak keresztelt és konfirmált felnőtt gyerek, Péter és Ábel édesapja vagyok. 1976-ban Marosvásárhelyen kon - fir máltam. Jelenleg a Budapesti Unitárius Egyházközség és a MarosvásárhelyKövesdombi Unitárius Egyházközség tagja vagyok. 2001-2005 közötti időszakban a Magyarországi Unitárius Egyház Főtanácsának voltam tagja. 2005-2012 közötti időszakban a Magyarországi Unitárius Egyház főgondnoki tisztségét töltöttem be. 2012 õszétõl a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének főgondnoka vagyok. A fõgondnoki tisztséggel kapcsolatos elõzmények, indítékok Az elmúlt évszázadokban a székelyderzsi gyökerű, majd Siménfalván letelepedett Elekes család több uni tá rius lelkészt, kebli tanácsost, gondnokot, egyházköri felügyelõ gondno kot és fõgondnokot (például nagy a pám, dr. Elekes Domokos székelykeresz túri ügyvéd 1938-1940 között az egyház fõgondnoka volt) adott egyházunknak. Szolgálatom hitünk és egy házunk iránti elkötelezettségembõl merít és felmenõim iránti tisz te letemre támaszkodik. Itt és most: Székelyudvarhelyen szere tett egyházunk Fõtanácsán nem tudok nagyapámra, dr. Elekes Do - mokos ra nem emlékezni. Számá ra egyházunk mindennél fontosabb volt. Nagyapám a két világháború között a keresztúri-udvarhelyi kör felügyelõ gondnoka, a keresztúri fõgimnázi - umunk egyik védelmezõje és támogatója, majd egyházunk fõgondnoka volt. 1945 után - amikor négy gyermeke közül háromról azt sem tudta, hogy egyáltalán életben vannak-e – származása, hite és mun kás sága miatt a kommunista megtorlás cél - keresztjébe került. A családi emlé - kezet bõl tudom, éveken keresz tül heti rendszerességgel arra kény sze rítették, hogy közel 60 évesen gyalog jöjjön fel Keresztúrról Ud var hely re kihallgatásra. Az õt kísérõ milicista persze a sze - kéren ült. 1962 nyarán tért vissza teremtõjéhez, ami kor én fél éves voltam. Rá em lékezve, elõtte tisz te - legve vállaltam el a fõgondnoki jelöltséget. Eddigi egyházi szolgálatom legfontosabb eredményei: a 2005-ben elkezdett átfogó program keretében felújítottuk a magyarországi egyházkerület összes vidéki templomát és parókiáját, több éves lobby-te vé - keny ségemnek köszönhetõen két évti zed késéssel az államtól visszakaptuk a budapesti templomos in - gat lanunknak, a budapesti unitá ri - us sionnak, állami tulajdonban lévõ 49%-át. Az 5.000 m2-es belvárosi mûemlékünkben ez idáig felújítottunk 8 lakást stb. Az egyházi nyilvánosság számára teljesen átláthatóvá tettem az egyházkerület gazdálkodását. Ennek keretében 2006-ban beindítottuk a lelkészek és világi alkalmazottak öregkori ellátását segítõ nyugdíjkiegészítõ programot. Az elmúlt tíz évben az amúgy nagyon szerény béreket legalább az inflációval azonos mértékben növeltük: ennek anyagi fedezetét csak puritán és takarékos költségvetéssel tudtuk kigazdálkodni. Érdemesnek tartom megemlíteni, hogy az elmúlt évtizedekben amikor világi munkahelyeim és megbízatá- saim lehetõvé tették, segítségére voltam az erdélyi egyházrésznek is. Azt hiszem, túlzás nélkül mondha - tom, nekem köszönhetõ a fehéregyhá - zi templomunk tetõfedési mun ká la tai anyagi fedezetének elõ terem tése, 2010-ben sikeresen jártam el a ho - moródszentpáli templomunk új ha - rangjához szükséges anyagiak elõteremtésében, 2005-ben kezdemé - nyezõ je voltam a Fehér-Nyikó-menti tragikus következményekkel járó árvíz elszenvedõinek megsegítésére hirdetett gyûjtésnek, ami az egyház - kerületben az elmúlt évtizedek leg - ered ményesebb egyházi karitatív prog ramjának bizonyult. Az ODFIE melletti folyamatos erkölcsi és anyagi kiállásomat egy idõben akkori mun - kahelyemen rajtam számon kér ték és megbüntettek. Ez utóbbi sérelemért kárpótolt, hogy javas la tomat elfogadva a nemzeti kormány magas állami kitüntetésben része sítette ifjúsági szervezetünket. A magyarországi egyház(rész) oldaláról 2009-ben kezdeményezõje és aktív alakítója voltam a 2012-ben megvalósult, egyetemes egyházunk szempontjából történelminek mondható egyházi unió folyamatának. Mérvadó véleményformálók szerint a célkitûzés iránt érzett személyes elkötelezettségem és kitartásom nélkül az unió ebben a formában és abban az idõpontban nem jöhetett volna létre. Nyilván ebben a folyamatban sem voltam egyedül, ugyanis szolgálatomat mindig is csapatmunka keretében, de egyértelmû szemé- lyi felelõsségek mentén láttam el. A jövõvel kapcsolatos elképzelé- seim – Egyházi és világi munkám ta - pasz talataiból kiindulva legfon - Elekes Botond (Molnár B. Lehel felvétele) Unitárius Élet 9 tosabb célkitûzésemnek tekintem az egyházkörök hatáskörének jelentõs megerõsítését, ami decentralizálással valósítható meg. – Különösen fontosnak tartom a világiak sokkal jelentõsebb szerep - vállalását a demokratikus: átlát - ható, kiszámítható, felelõs és szá- mon kérhetõ egyházkormányzás minden szintjén, ugyanis csak így lehet az élet különbözõ területeirõl érkezõ kérdésekre és problémákra a szükséges szakértelmet biztosítani, egyúttal a lelkészeket tehermen te - síteni, hogy kizárólag spirituális és egyházi szolgálatukra koncentrálhassanak. – Sürgetem, hogy egyházunk mielõbb alakítsa ki álláspontját az unitárius és más felekezetû magyar közösségeket foglalkoztató társadalmi kérdésekrõl (a házasság fogal - mának, az eutanáziának, a magzat védelmének, a fenntartható fejlõdésnek a kérdéseirõl). – Szorgalmazom az óvodától a közoktatás teljes vertikumán át az unitárius teológiáig terjedõ egyházi oktatási rendszer fejlesztését és társadalmi elfogadottságának erõsí - tését. Egyházi jövõnk záloga a fiatal generáció: amennyiben az iskolai nevelésünkkel és az iskolán kívüli foglalkozásokkal nem vagyunk képesek megszólítani és magunk mellett tartani gyerekeinket és uno - káinkat, gyülekezeteink vég ve szély be kerülnek, a gyönyörû en fel újított templomaink csendes múzeu mok ká válnak. – Fontosnak látom a kommunizmus évtizedeiben megtapasztalt erdélyi ökumené megerõsítését, az erdé lyi keresztény testvéregyházak látóhatárán egyházunk elismertségének a helyreállítását. Erre csak hiteles egyházi vezetõkkel leszünk képesek. – Tovább kell mélyítenünk Ma - gyar ország és Románia állami vezetõivel és intézményeivel a kapcsolattartást. Világossá kell tenni szá mu k ra, miben tudunk együtt mû - ködni és miben nem. – Elvek és értékek, semmiképp sem érdekek mentén kell kormányozzuk féltett, törékeny, de számun k - ra mindennél fontosabb szeretet - közösségünket! Kérem, akik egyetértenek elkép - zeléseimmel, szavazatukkal támogassák azok megvalósulását!

(Elhangzott Székelyudvarhelyen, 2014. december 5-én, a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa ülésén)

Bővebben
 
Püspökválasztó és lelkészszentelő Zsinat

2014. december 6-án a székelyudvarhelyi Bethlennegyedi unitárius templomban ülésezett a Magyar Unitárius Egyház legfőbb törvényhozó főhatósága a Zsinat. A Zsinatot Kászoni-Kövendi József püspöki helynök áhítata nyitotta meg. A legfontosabb napirendi pontok: a lelkészszentelés, püspökválasztás valamint a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak meg - választása volt. A zsinati ünnepi istentisztelet szónoka dr. Kovács Sándor teológiai tanár volt, a lelkészszentelő beszédet Bálint Benczédi Ferenc püspök, az úrvacsorai ágendát Moldován Szeredai Noémi csekefalvi lelkésznő mondotta. A Zsinat a következő lelkészeket szentelte fel: Varró-Bodoczi Barna (Szentgerice), Bodor Lídia Eme - se (Kolozsvár), Csécs Márton Lőrinc (Torockó), Fülöp Júlia (Kolozsvár), Márkos Hunor Elemér (Medgyes), Tófalvi Tamás (Székelyszentmihály), Vass Károly (Aranyosrákos), Lőrinczi Levente (Kissoly - mos), Major László (Datk), Nagy-Mátéfi Tímea (Én - laka), Molnár Imola (Nagyvárad), Vagyas Attila (Kolozsvár). Isten áldása legyen az újonnan felszentelt lelkészek életén! A püspöki tisztségre két lelkészt kapott jelölést: Bálint-Benczédi Ferenc és Tódor Csaba. A Zsinat a Magyar Unitárius Egyház főpásztorává a 2014-2020- as időszakra újraválasztotta Bálint Benczédi Ferencet. A Felsőfokú Fegyelmi Bíróság összetétele a zsinati választás eredményeként: • világi tagok Gyerő József, Fori Hajnal, Gergely János, Binder Csilla; • lelkészi tagok: Solymosi Alpár, Szabó Előd, Lakatos Csilla. A Zsinatot megelőző napon 2014. december 5-én ülésezett Székelyudvarhelyen a Magyar Unitárius Egy - ház Főtanácsa. A Főtanácson került sor a Magyarországi Egyházkerület közgyűlése által újraválasztott püspöki helynök és egyházkerületi főgondnok főtisztségviselői megbízatásának megerősítésére. A Főtanács egyhan - gú szavazással döntött Kászoni-Kövendi József püspöki helynök és Elekes Botond Áron egyház kerületi főgondnok főtisztségviselői megbízatásának megerősítéséről. A főtanácsi ülés tárgysorozatának a legfontosabb napirendi pontjai: a főgondnokok, főjegyző, köz - ügyigazgató és a különböző testületek (Középfokú Fegyelmi Bíróság, Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa, Nyugdíjintézet Ellenőrző Bizottsága) tagjainak meg - választása volt. A főgondnoki tisztségre: Farkas Emőd, Boros János, Elekes Botond Áron és Csáka József; a főjegy - zői tisztségre Gyerő Dávid továbbá a közügyigazgatói tisztségre Kovács István és Simó Sándor kaptak jelölést. A legfőbb döntéshozó és felügyelő egyházi hatóság választása nyomán Farkas Emőd és Boros János főgondnokok, Gyerő Dávid főjegyző és Kovács István közügyigazgató kapott megbízást a következő hat évre. A főtanácsi választás eredményeként a testületek összetétele a következő: – Középfokú Fegyelmi Bíróság: • világi tagok: Dombi Zsuzsánna Júlia, Haltek Rozália, Forró József Attila; • lelkészi tagok: Csécs Márton, Szász Ferenc. – Nyugdíjintézet Tanácsa: • tisztségviselők: Nagy László elnök, Szombatfalvi József alelnök, Máthé Sándor jegyző; • a Tanács további tagjai: Pap Mária, Csete Árpád, Józsa István Lajos, Kovács Júlia, Farkas Dénes, Vass Mózes, Kiss Gergely; Gáspár Mária. – Nyugdíjintézet Ellenőrző Bizottsága: Baka-Bálint Imola, Dimény József, Szentgyörgyi Sándor. Isten áldása legyen a megválasztottak életén és munkáján! A főtanácsi istentiszteleten Józsa István Lajos tordai lelkész mondott ünnepi beszédet. A Főtanács döntött tiszteletbeli tisztségek oda - ítéléséről is. A BUE két tagja, Vékás Do mo kosné (Buba) és Tárkányi Imréné (Emike) tiszteletbeli presbiteri címben részesült, Egyházunkért és egy ház - községükért végzett többévtizedes áldozatos munkájuk elismeréseként.

Öszeállította: Kriza János

 
A dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény ünnepélyes megnyitója és az „Ember az embertelenségben”, Szent-Iványi Sándor a vészkorszakban című konferencia

Nagy Ignác utcai könyvtárunk és levéltárunk januárban új helyiségekkel bővült. A katasztrofális állapotban visszakapott szomszédos lakást az Egyházkerület fertőt - leníttette és felújíttatta, majd két ajtó megnyitásával a könyvtár-le - véltár részévé tette. Ezután több héten át munkálkodtunk a berendezésen, a levéltár átköltöztetésén és a takarításon, amelyek eredményeképp intézményünk igazán méltó körülmények között folytathatja kulturális tevékenységét. Ez az örvendetes esemény, vala - mint a Magyar Holokauszt Emlék - év szolgált a január 16–17-én meg - rendezett programok apropójául. A könyvtár-levéltár az új helyiségekkel együtt új nevet is kapott. Az Egyházkerület vezetősége a dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény elnevezés mellett döntött, így a január 16-án tartott megnyitó egyben névadó ünnepség is volt. A nagy sajtóérdeklődés mellett lezajlott eseményen a nemzetiszín szalag elvágása után beszédet mondott Bálint Benczédi Ferenc püspök, Elekes Botond főgondnok és Hölvényi György egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az alkalomra összeállítottunk egy kiállítást is Szent-Iványi Sándor éle té - ről és munkásságáról, amelyet Muszka Ibolya, a gyűjtemény vezetője nyitott meg. A kiállítás a könyv tár-levéltár nyitvatartási ide - jé ben jelenleg is látogatható. Január 17-én került sor az „Ember az embertelenségben”: SzentIványi Sándor a vészkorszakban című konferenciára, amely elő adásaival egyaránt kapcsolódott az előző napi megnyitóhoz, és a Magyar Holokauszt Emlékév rendezvényeihez.

A Szent-Iványi Sándor második világháborús embermentői tevékenységére emlé kező konferencia másik fontos célja az 1940-es évekbeli egyházpolitikával való nyílt szembenézés volt. Ezt a célt hang - sú lyozta Elekes Botond főgondnok megnyitó beszédében, és ezt segítette Pál János egyház történész tényfeltáró előadása is. Két előadónk vállalkozott a történelmi és kultúrtörténeti háttér felvázolására: dr. Gábor György filozófus, egyetemi tanár a korai kereszténység antijudaizmusát mu - tat ta be, dr. Karsai László egyetemi tanár pedig a deportálások magyar felelősei után kutatott előadásában. Szent-Iványi Sándor politi - kusi munkásságáról és az ameri kai emigrációban végzett te vé keny sé - géről dr. Horváth János ország - gyűlési képviselő beszélt, aki gyűjteményi névadónk politikus társa és barátja volt. Végül Retkes Attila PhD-hallgató mutatta be egy érdekes előadásban Szent-Iványi Sándor publikációit, önálló köte teit és fordításait. A változatos és izgalmas konferenciát is népes hallgatóság tisztelte meg jelenlétével, így a rendezvény célunknak megfelelően tartalmas beszélgetéseket és vitákat hívott életre. Terveink szerint a konferencián elhangzott beszédek és elő adások kötetbe szerkesztve is megjelennek a közeljövőben.

 Muszka Ibolya és Tóth Anita

Bővebben  az Unitárius Életben!

 

Magyar Érdemrendet kapott Dévény Anna.

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15- e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország meg születésének napja alkalmából a Magyar Érdemrend középkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozta: DÉVÉNY ANNA intézményvezető gyógy tornásznak, a Dévény Anna Alapítvány alapítójának, több évtizedes kimagasló szakmai munkájáért, gyógytornászként elért, világszerte is mert és elismert eredményeiért. Dévény Anna a Budapesti Unitárius Egyházközség tagja, gyógytornász, művészi torna-szakedző, a világ hí rű Dévény Speciális manuális technika - Gimnasztika Módszer (DSGM) kidolgozója. A Dévény-módszerrel kiemelkedő eredmények érhetők el a szülési oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemőknél, valamint a mozgássérülések valamennyi területén. Drága Anna, gratulálunk az idei kitüntetéshez, a jó Isten adjon további munkájához sok erőt és egészséget, hogy még sokáig gyógyítsa a jövő generációját. (Postásné Balázs Ildikó)

 
Kulturális programsorozat a Magyar Unitárius Egyházban

 

2014. 04. 10. Püspöki Vizitáció a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközségben

2014. április 12-13-án a Püspöki Vizitáció a budapesti Bartók Béla unitárius egyházközségbe látogat. A Püspöki Vizitáció megvizsgálja az egyházközség hit-és valláserkölcsi életét, a tisztviselők és tisztségviselők kötelesség-teljesítését, az egyházközség vezetőségével együtt számba veszi az elért eredményeket és szükség esetén szakmai tanácsokat fogalmaz meg.

 

A Püspöki Vizitáció munkálatai ünnepi istentisztelettel és közgyűléssel zárulnak.


 
2014. 03. 24. Magyar állami kitüntetések unitárius személyiségeknek

Fotó: Ütő BenceNemzeti ünnepünk alkalmából négy unitárius személyiség részesült állami kitüntetésben.

 

Áder János Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából:

 

Kisgyörgy Zoltán geológus, szakíró, a Háromszék főmunkatársa részére a kiemelkedő geológusi, földtani és helytörténeti szakírói, valamint újságírói tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést,

 

Ütő Gusztáv sepsiszentgyörgyi képzőművész, a Par­tiumi Keresztény Egyetem adjunktusa részére a kortárs erdélyi magyar művészet képviselőjeként betöltött kiemelkedő szerepe, képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést, 

Oláh Sándor geológus, társadalomkutató részére a székelyföldi közelmúltbeli és jelenkori társadalmi folyamatok terén végzett igényes tudományos munkája elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkeresztkitüntetést,

 

Cseke Péter a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára, író, publicista részére a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen belül a magyar karok létrehozásában és működtetésében szerzett érdemei elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta.


 
2014. 01. 16. Ember az embertelenségben - Szent-Iványi Sándor a vészkorszakban

 

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete 2014. január 16-án tartja a dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény névadó ünnepségét, az intézmény új helyiségeinek és a Dr. Szent-Iványi Sándor életéről és a gyűjtemény történetéről szóló időszakos kiállítás megnyitóját.

Január 17-én  kerül megrendezésre  az Ember az embertelenségben - Szent-Iványi Sándor a vészkorszakban konferencia.

A konferencia programja itt olvasható. 
2014. 01. 08. Vallásszabadság ünnepe

 

A Magyar Unitárius Egyház 2014. január 13-án, hétfőn, avallásszabadság napján, ünnepséget szervez.

 

A megemlékezés délelőtt 10.30 órakor istentisztelettel kezdődik Tordán. Az unitárius templomban tartandó ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Szent-Iványi Ilona, pestszentlőrinci lelkésztartja. Ezt követően kerül sor Körösfői-Kriesch Aladár Tordai országgyűlés című festményének megtekintésére a tordai múzeumban.

 

Este 18 órától Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban ünnepi istentisztelettel folytatódik a megemlékezés, a szószéki szolgálatot Tódor Csaba, homoródszentpáli lelkész tartja. Tovább...

Bálint Róbert fényképei a tordai megemlékezésről itt tekinthetőek meg. 

Márkó László fényképei a kolozsvári megemlékezésről itt tekinthetőek meg.