2013. eseményei - Magyarországi Unitárius Egyházkerület

 
Elekes Botond:
Nemzetpolitika: szakpolitikák kerete vagy önálló szakpolitika?

A nemzetpolitika fogalmi változásainak és gyakorlatának a rendszerváltás óta eltelt több mint két évtizedes tanulási folyamata lehetõvé teszi néhány következtetés megfogalmazását. Jelen írásban megpróbálom az elmúlt 23 év történéseit a „nemzetpolitika” fogalmának a perspektívájából megközelíteni és értelmezni.

BŐVEBBEN
 


Unitárius gondnok-presbiteri találkozó Budapesten

Részletesen az Unitárius Életben a 14. oldaltól

 

Magyarországi unitárius nők első egységtalálkozója Budapest, 2013. április 20.

Bővebben az Unitárius Életben/a>  a 16. oldaltól
&n 
Magyarországi unitárius vezetők beiktatása

2013. január 26-án, a Budapesti Unitárius Egyházközség Nagy Ignác utcai templomában, ünnepi istentisztelet keretében iktatták be tisztségükbe a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének a közelmúltban megválasztott vezetőit. A püspöki helynöki tisztséget Kászoni József lelkész tölti be, a főgondnok (vagyis az egyházkerület világi elnöke) Elekes Botond maradt; felügyelő gondnoknak Dr. Barabássy Sándort, egyházkerületi jegyzőnek Dr. Szent-Iványi Ilonát, közügyigazgatónak Máté Ernőt választották meg.

Az unitárius vezetőket levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök, aki így fogalmazott: „Önök élő példái annak, hogy a keresztyénség hatalmas erőket szabadít fel az emberekben, és képessé teszi őket olyan feladatok megoldására, melyre a hitük nélkül képtelenek lennének. Ezért meggyőződésem, hogy keresztyénség nélkül nem állíthatjuk vissza a munka becsületét, a család és az otthon szentségét, a versenyben lemaradtak iránti együttérzést és támogatást.”

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő szavait az ünnepségen Csallóközi Zoltán kabinetfőnök tolmácsolta. Horváth János, az Országgyűlés korelnöke „az unitárius Wallenbergre”, a zsidók százait megmentő Szent-Iványi Sándor lelkészre emlékezett, akivel 1 945 és 1 947 között parlamenti képviselőtársak voltak.

Prohle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője a reformáció közelgő 500. évfordulójára hívta fel a figyelmet; kiemelve, hogy reformátusoknak, evangélikusoknak és unitáriusoknak együtt kell megmutatniuk, mit jelent a protestáns erkölcs és etika a mai Magyarországon.

Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, az egyházak felelősségéről és nemzetmegtartó erejéről beszélt.

Köszöntőt mondott Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.

Elekes Botond újraválasztott főgondnok az elmúlt időszak legjelentősebb eredményének nevezte az egységes Magyar Unitárius Egyház 2012 júniusi megalakulását, az erdélyi és magyarországi egyházrész egyesítését. Kiemelte a Nagy Ignác utcai templomos ingatlan tulajdoni helyzetének rendezését – a korábban állami tulajdonban lévő 49 százalékot az unitárius egyház 2010-ben visszakapta. A főgondnok szerint „az elkövetkezendő időszakban sokkal inkább vállalnunk kell, hangot kell adnunk vallásunk talán legismertebb értékének, az unitarizmust jellemző toleranciának. Az unitarizmus ethoszából következnie kell, hogy állandó önvizsgálattal még akkor is megértők kell lennünk bizonyos társadalmi jelenségekkel és csoportok magatartásával szemben, ha saját tapasztalatainkból fakadó indulataink más irányba vezetnének bennünket. Mi, unitáriusok, abban hiszünk, hogy minden ember isten és törvény előtt egyenlő. Nem hiszünk a kollektív bűnösségben, nem hiszünk a genetikailag kódolt bűnökben. Hisszük, hogy a közösség odafigyelésével és segítségével minden embernek a Gondviselőnek tetsző élete lehet.”

Kászoni József püspöki helynök prédikációjában felidézte a magyar történelem egyik nagyszerű – és méltatlanul elfeledett – eseményét: a vallásszabadság törvényének 1568. január 1 3-án, a tordai országgyűlésen történt elfogadását, amely egyúttal a Magyar Unitárius Egyház születését is jelenti. Felidézte az erdélyi gyökerű unitarizmus magyarországi megjelenését, az első nyilvános istentisztelettől (1869) az első templomszentelésig (1890). Elődei közül Derzsi Károly és Józan Miklós munkásságát méltatta.

Az ünnepi istentiszteleten a kolozsvári székhelyű Magyar Unitárius Egyház elnökségének a képviseletében jelen volt Bálint Benczédi Ferenc püspök és Dr. Máthé Dénes főgondnok, az erdélyi egyházköröket pedig Dimény József, Kecskés Csaba, Simó Sándor és Török István esperesek képviselték.

 Kiadja a Magyar Unitárius Egyház magyarországi Egyházkerületének az elnöksége.

Budapest, 201 3. január 30.

 

2013. 01. 22. Ünnepélyes beiktató Budapesten

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének  újonnan megválasztott tisztségviselőit ünnepélyes keretek között 2013. január 26-án szombaton 11 órai kezdettel iktatják be a budapesti  Nagy Ignác utcai unitárius templomban. Tovább...

 


 

2013. 04. 22. Egy az Isten! című unitárius imakönyv bemutatója Budapesten

Április 11-én a Budapesti Unitárius Egyházközség gyülekezeti termében mutatta be Székely Kinga Réka homoródszentpéteri lelkész,  előadótanácsos  az ULOSZ gondozásában megjelent Egy az Istencímű imakönyvet. A Duna Televízió által  készített beszámoló alább tekinthető meg:


 
2013. 04. 16. Magyar Unitárius Nőszervezetek – Múlt, jelen és jövő - Konferencia

A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet egynapos konferenciát szervez Magyar Unitárius Nőszervezetek – Múlt, jelen és jövő címmel 2013. április 20-án, szombaton, 11 órai (magyarországi idő szerint) kezdettel. Helyszín: A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet székhelye (a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség temploma illetve gyülekezeti terme).


 
2013. 01. 28. Unitárius magazin, 2013. január 27., M1