2012. eseményei - Magyarországi Unitárius Egyházkerület

 
2012. 09. 30. Őszi hálaadó istentisztelet a budapesti Nagy Ignác utcai unitárius templomban


 
2012. 09. 25. Hálaadó istentisztelet Hódmezővásárhelyen


 
2012. 09. 16. Magyarkúti szabadtéri istentisztelet, 2012. szeptember 22. – szombat

 

A Budapesti Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség hagyományos őszi szabadtéri istentiszteletét 2012. Szeptember 22-én, szombaton 11 órától tartja a Verőcéhez tartozó Magyarkúton, ahol egyházközségi ingatlan található, festői környezetben. A szabadtéri istentiszteletet szeretetvendégség követi.

Az esemény helyszíne (Magyarkút, Irma forrás mellett) autóval a 2A jelű útról, Verőce irányába letérve érhető el. A Budapest Nyugati pályaudvarról a 10:07 vagy 11:07 perckor induló vonatról Verőcénél kell leszállni. A menetidő 33 perc. A verőcei állomásról gépkocsival szállítják a helyszínre vendégeinket.

Mindenkit szeretettel várnak. A rendezvényt rossz idő esetén is megtartják.

A korábbi alkalmaktól eltérően az ebéd (gulyásleves) költségét Dr. Barabássy Sándor állja, unokájának keresztelése alkalmából.

Ha tudnak, hozzanak magukkal innivalót és süteményt, hogy bővíteni lehessen  a szeretetvendégség kínálatát.

Az istentiszteletet már az új helyszínen, a tavaszi istentiszteleten felszentelt új (régi) ingatlanunkban tartják.

 
Unió Erdéllyel

Egyesülésükkel történelmet írtak az unitáriusok, Dávid Ferenc mai követői


Bővebben az Unitárius Életben

2012. 06. 28. Újraalakult a Magyar Unitárius Egyház

2012. június 28-án történelmi jelentőségű eseményre került sor: az Erdélyi Unitárius Egyház és a korábbi Magyarországi Unitárius Egyház egyesülésével újraalakult a Magyar Unitárius Egyház.

2012. június 28-án, csütörtökön 12 órától Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban került sor az Erdélyi Unitárius Egyházat és a Magyarországi Unitárius Egyházkerületet újraegyesítő és a Magyar Unitárius Egyház alaptörvényét megalkotó zsinati ülésre. Tovább...


2012. 06. 28. Határozat a Magyar Unitárius Egyház egységének helyreállításáról

 

Határozat a Magyar Unitárius Egyház egységének helyreállításáról

  

Tájékoztatás a Magyar Unitárius Egyház újraegyesüléséről és az alapvető egyházi jogszabályok előkészítéséről

 

Egyházunk kiemelkedő jelentőségű eseményekre készül. Folyó év június 28-án a Zsinat terveink szerint újraegyesíti a XX. századi történelmi tragédiák által szétszakított egyházrészeket. A jövőbeli működésében, szervezeti felépítésében, belső jogrendjében, valamint istentiszteleti és szertartási rendjében egységes egyházszervezet az Erdélyi Unitárius Egyház és a Magyarországi Unitárius Egyházkerület újraegyesülése által jön létre Magyar Unitárius Egyház névvel.

Ugyanazon ülésén a Zsinat megalkotja az újraegyesült egyház Alaptörvényét, másnap pedig az Egyházi Főtanács további két alapvető jogszabályt fogad el: a Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az egyházi választások szabályzatát.

A megfelelő felkészülés érdekében az alábbiakban a zsinati ülés tudnivalóiról és a jogszabályok módosításának folyamatáról tájékoztatjuk a döntések előkészítésében és meghozatalában érintett személyeket, valamint az egyházi nyilvánosságot.

 

Egyházunk működésének jogi keretét az alaptörvény és az annak szellemében fogant más jogszabályok képezik. Legutóbb 1996-ban, majd 2002-ben került sor az egyházi alaptörvény alapos átdolgozására, amely az 1948-tól hatályos szervezeti szabályzatot gyökeresen megváltoztatta, hozzáigazítva az 1989 utáni új lehetőségekhez. Mivel egyházi életünk jellemzője a folyamatos változás, megérett az idő az említett reformfolyamat továbbvitelére. Természetesen az egyházrészek újraegyesítése önmagában is indokolttá tette a jogszabályok kiigazítását.

A folyamat előkészítése és szakmai irányítása céljából az Egyházi Képviselő Tanács (a továbbiakban EKT) 2010. október 15-én létrehozott egy ún. előkészítő bizottságot. A húszfős bizottság összetétele: hat hivatalbeli tag, az egyházkörök egy-egy képviselője, a Magyarországi Unitárius Egyházkerület három képviselője, továbbá az EKT által választott öt tag. A bizottság az elmúlt tizenöt hónapban kidolgozta az új egyházi Alaptörvény, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a választási szabályzat tervezetét, emellett pedig körvonalazta a további jogszabályok megújításának elveit és menetrendjét.

 

A főhatóságok elé kerülő tervezetek alapját az előkészítő bizottság által kidolgozott változatok képezik, amelyek tartalmát a következő hetekben kibontakozó egyházi közvita lényegesen befolyásolhatja. A közvita tervezett fórumai az összevont lelkészi értekezletek és egyházköri közgyűlések, amelyeken tanácskozásszerűen lehet megvitatni az alaptervezet fő- és alváltozatait, ugyanakkor szövegszerű javaslatokat lehet előterjeszteni a hiányosságok pótlása céljából. Emellett a jogszabály-tervezetek elérhetőek lesznek egyházunk honlapjának (www.unitarius.org) főoldalán, ahonnan letöltve bárki tanulmányozhatja, és korlátlan módon megfogalmazhatja észrevételeit, javító szándékú javaslatait. A javaslatokat elküldését világhálós úton a jogszabalyok@unitarius.org címre várjuk, a papír alapú küldeményeket pedig egyházunk székhelyi címére (isz. 400105, Kolozsvár, 1989. December 21. utca 9. szám, Kolozs megye).

 

Szakmai tudnivalók a véleményezéshez: A tervezetek szövegében megkülönböztetett írásmóddal jelöltük azokat az alváltozatokat, amelyeket az előkészítő bizottság tagjainak legalább negyede támogatott, azonban a többségi véleménnyel szemben alulmaradtak. Az ilyenformán megfontolásra ajánlott alváltozatokat dőlt betűtípussal jelöltük, ugyanakkor az adott szövegrész egészét bekezdéssel szerkesztettük. A szövegszerű javaslatok megfogalmazásakor a követhetőség érdekében kérjük az adott jogszabály megnevezését és az érintett cikkelyek számának feltüntetését. Az általános jellegű (nem egy-egy cikkelyhez kapcsolódó) javaslatok kifejezésekor – a jogszabály megnevezése mellett – ajánlott utalni a véleményezett fejezetek címére.

 

A javaslatok beérkezését első körben június 3-ig várjuk, hogy összesített és szerkesztett formában beépíthessük az EKT június 8-i ülésén napirendre kerülő változatba. Az EKT többsége által elfogadott alapszöveget – kiegészítve a képviselőtanácsosok egynegyede által támogatott alváltozatokkal – legkésőbb június 15-én papír alapon elküldjük a Zsinat és a Főtanács tagjainak, miközben megjelentetjük egyházunk honlapján is.

 

A második körbeli általános véleményezést és a szövegszerű javaslatok elküldését június 24-ig várjuk, hogy a hátramaradt három napban összesíthessük azokat. Az ügydöntő zsinati és főtanácsi üléseken az EKT által javasolt alapváltozat kerül napirendre – az alváltozatokkal és a június 24-i határidőre beküldött szövegszerű módosító javaslatokkal együtt. Az üléseken történő helyszíni javaslattétel csak az egyházi hatóságok ülésszabályzatának 13. cikkelyében foglaltak szerint lehetséges: „Az ülés folyamán történő indítványozáshoz és határozati javaslattételhez a jelenlevő tagok egynegyedének hozzájárulása szükséges.” Ezen előírás nem a véleménynyilvánítás korlátozását célozza, hanem a mértéktartó vitát – s ezáltal a hatékony jogalkotást – óvja a parttalanná válástól.

 

Az EKT 2012. március 23-án meghatározta a  Zsinat és a Főtanács üléseinek menetrendjét, tárgysorozatát, és elrendelte az egyházköri választások elhalasztását az új jogszabályok megalkotását követő hónapokra. Az alábbiakban ez EKT-határozat lényegét ismertetjük.

A folyó év június 28-án Kolozsváron tartandó zsinati ülés tárgysorozata: egyesülési határozat elfogadása, a Magyar Unitárius Egyház alaptörvényének megalkotása, valamint néhány hatályba léptetési határozat és a szükséges átmeneti rendelkezések meghozatala. A csütörtök délben kezdődő zsinati ülés befejezéseként (előreláthatólag 18 órától) üdvözlő beszédek hangzanak el, majd ünnepi istentiszteletre és úrvacsoravételre kerül sor.

A június 29-én reggel kezdődő főtanácsi ülés első részének napirendje: tiszteletbeli címek adományozása, a Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint választási szabályzatának megalkotása, továbbá néhány hatályba léptetési határozat és átmeneti rendelkezés meghozatala. A Főtanács második ülésszaka a tervek szerint június 30-án reggel kezdődik az évenkénti rendes ülések szokásos tárgysorozatával: működési jelentések, zárszámadás, költségvetés és egyebek megtárgyalása, majd határozathozatal felettük.

A Főtanácsnak az alapvető jogszabályok mellett továbbiakat kell megalkotnia, ugyanakkor bizonyos testületekbe tagokat kell választania (lásd alább). Erre a Főtanács következő ülésén kerül sor, amelynek időpontja: 2012. november 24. A Főtanács által választandó testületi tagok jegyzéke: az EKT nem hivatalbeli tagjai; a főhatósági szintű állandó szakbizottságok nem hivatalbeli tagjai; a középfokú és felsőfokú egyházi bíróságok nem hivatalbeli tagjai; a Főtanácsi Bizottság tagjai.

Az EKT a fentiek elfogadásával együtt elrendelte az ez évi egyházköri választások elhalasztását a 2012. július 1.–2012. október 27. közötti időszakra, ugyanakkor javasolta a Magyarországi Unitárius Egyházkerület illetékes hatóságának, hogy hasonlóképpen döntsön a választások elhalasztásáról – az egyházkerület zsinati és főtanácsi képviselőinek megválasztása kivételével.

 

A fenti tájékoztatás befejezéseként felhívással fordulunk az intézményi és jogi kereteinek javításában érdekelt minden személyhez, közreműködést igényelve jogszabályaink korszerűsítésében. Meggyőződésünk, hogy mindez lényegesen hozzájárul újraegyesülő egyházunk eredményesebb hivatásbetöltéséhez!

 

Kolozsvár, 2012. május 10.

Atyafiságos tisztelettel:

Bálint Benczédi Ferenc Gyerő Dávid Szabó László
püspök előadótanácsos az előkészítő bizottság tagja
MUE alaptörvény bizottsági tervezet SZMSZ bizottsági tervezet Választási szabályzat bizottsági tervezet